همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همايش ملي فرصت هاي كارآفريني و سرمايه گذاري با هدف شناسايي فرصت هاي كارآفريني و سرمايه گذاري در سواحل مكران از طريق شبكه همكاري هاي راهبردي كارآفرينان و فعالان اقتصادي و تجاري داخل كشور و ساير شركاء تجاري ايران مي باشد.

محورهاي همايش:

-چالش ها در كارآفريني
-فرصت هاي بهره برداري كارآفريني
-كارآفريني و توسعه
-معيارهاي كارآفريني در توسعه منطقه
-توسعه فرهنگ كارآفريني
-جايگاه كارآفريني در جذب سرمايه گذاري
-جايگاه كارآفريني در توسعه منطقه
-بررسي فرصت هاي كارآفريني در منطقه
-كارآفريني در صنايع مختلف 
-توسعه فرهنگ كارآفريني
-چالش هاي موجود در توسعه فرهنگ كارآفريني
-نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي منطقه
-كارآفريني و توسعه منطقه
-نگرش هاي كارآفريني
-راهكارهاي توسعه سرمايه گذاري
-جذب سرمايه گذاري و نقش آن در كارآفريني
-توسعه و گسترش فرهنگ سرمايه گذاري
-بررسي وضيعت كارآفريني بر بهبود سرمايه گذاري
-بررسي موانع سرمايه گذاري در منطقه
-بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در توسعه منطقه
-استراتژي هاي مديريت سرمايه گذاري
-جذب و گسترش سرمايه گذاري داخلي و خارجي
-مديريت بازاريابي جذب سرمايه گذاري

محورهاي ويژه همايش:
كارآفريني سواحل مكران

-فرصت هاي  كارآفرينانه در بخش كشاورزي و ميوه هاي گرمسيري
-فرصت هاي كارآفريني در بخش شيلات و آبزيان
-فرصت هاي كارآفريني در گردشگري ساحلي
-فرصت هاي كارآفريني در بخش ورزش هاي ساحلي
-فرصت هاي كارآفريني شهر دانش بنيان
-فرصت هاي بهره برداري كارآفريني در حوزه صنايع دستي سواحل مكران
-فرصت هاي كارآفريني صنايع تبديلي مواد غذايي
-فرصت هاي كارآفريني در حوزه فرآوري هاي دامي 
-فرصت هاي كارآفريني در حوزه تجارت و بازرگاني خارجي 
-فرصت هاي كارآفريني صادرات مجدد 
-نقش كارآفريني در توسعه  پايدار منطقه اي جنوب شرق

سرمايه گذاري سواحل مكران
-مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري
-فرصت هاي سرمايه گذاري پسا تحريم
-امكان سنجي تاسيس منطقه آزاد تجاري مشترك با عمان و هندوستان
-فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو سازي

كارآفريني دريامحور
- و ساير موضوعات مرتبط با كارآفريني و سرمايه گذاري

نظرات