اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

محورهاي كنفرانس:

روانشناسي عمومي :
1.    روانشناسي رشد
2.    روانشناسي خانواده
3.    روانشناسي تجربي
4.    روانشناسي تربيتي
5.    روانشناسي اجتماعي
6.    روانشناسي فيزيولوژيك
7.    روانشناسي احساس و ادراك
8.    روانشناسي يادگيري
9.    روان سنجي شخصيت ( نظريه ها و مفاهيم )
10.    روانشناسي مشاوره و راهنمايي
11.    روانشناسي هوش و سنجش هوش
12.    روانشناسي پويايي گروه
13.    روانشناسي كودكان استثنايي
14.    روانشناسي كودك و نوجوان
15.    روانشناسي جنايي
16. روانشناسي صنعتي
17.    نوروپسيكولوژي
18.    ارزشيابي شخصيت
19.    تفكر و زبان
20.    اختلالات يادگيري
21.    روانشناسي بازي 
22.    روانشناسي مديريت 
23.    آسيب شناسي اجتماعي
24.    اعتياد ( سبب شناسي و درمان )
25.    روش هاي مطالعه در روانشناسي 
26.    و ساير موضوعات مرتبط
 
روانشناسي اجتماعي :
1.    روان شناسي سلامت اجتماعي در ايران و جهان
2.    روان شناسي اجتماعي و دين
3.    روان شناسي شهري و محيط
4.    شناخت اجتماعي
5.    روان شناسي اجتماعي در سازمان
6.    روابط متقابل و نفوذ اجتماعي
7.    گروه هاي اجتماعي

رفتار در علوم تربيتي و روانشناسي :
1.    بهداشت رواني و پيشگيري
2.    ناكامي
3.    تعارض و فشار رواني
4.    جو عاطفي خانواده
5.    رفتار نابهنجار در محيط ارگانيك
6.    پارادايم هاي جديد در آسيب شناسي رواني و درماني
7.    سبب شناسي اختلال وسواس فكري
8.    جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
9.    اختلال در شخصيت
10.    مباني زيستي عصبي رفتار
11.    روانشناسي اجتماعي
12.    پويايي گروه
13.    الگوهاي فكري در روانشناسي كار
14.    رهبري و مديريت گروه
15.    الگوسازي رفتاري
16.    هوش هيجاني EQ
17.    نارسايي هاي ذهني
18.    اختلالات يادگيري
19.    كودكان استثنايي
20.    خانواده و زوج درماني
21.    اضطراب
22.    مديريت استرس
23.    بلوغ و بحرانهاي آن
24.    روانشناسي تحول
25.    تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار
26.    سايكوسوماتيك
27.    تاثير روانگردان ها بر رفتار
28.    احساس و ادراك
29.    بارش مغزي و تفكر خلاق
30.    تاثير تعليم و تربيت بر رفتار
31.    گرايش هاي فلسفي و مكاتب بر رفتار
32.    تفكر منطقي
33.    علم النفس
34.    ايدئولوژي رفتار
35.    تاثير رسانه هاي غربي بر رفتار
36.    و ساير موضوعات مطروحه در علوم تربيتي و روانشناسي 

روانشناسي باليني :
1.    اصول روانشناسي باليني
2.    فيزيولوژي عمومي - اعصاب و غدد
3.    انگيزش و هيجان
4.    آسيب شناسي رواني
5.    آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان
6.    روانشناسي مرضي
7.    روان شناسي شخصيت
8.    بهداشت رواني
9.    روانشناسي يادگيري
10.    رواندرماني
11.    مسائل روانشناسي باليني
12.    و ساير موضوعات مرتبط

نظرات