اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

محورهاي كنفرانس:

محور اقتصاد
-اقتصاد مقاومتي
-اقتصاد خرد
-اقتصاد كلان
-اقتصاد سنجي
-رشد اقتصادي
-نظام هاي اقتصادي
-اقتصاد توسعه
-اقتصاد كشاورزي
- برنامه ريزي اقتصادي
- اقتصاد شهري
-اقتصاد انرژي
 
محورهاي­ حسابداري
-تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت
- ارزيابي استاندارد هاي بين المللي
-حسابداري تلفيقي
- حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي
- حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن
- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
- كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
-توليد و حسابداري مديريت
- يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
- روش هاي تأمين مالي در سازمانها
- لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
- نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
- تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
- نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
- ارزش افزوده و گزارشگري مالي
-اخلاق در حسابداري و حسابرسي
- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
- كاربرد اينترنت در حسابداري
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
-حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده
-مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار
- حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي
- حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي
- ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه
-حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان
- حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي
- حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد
- ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت
- هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت
-برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور
- محاسبه و قيمت تمام شده كالا و خدمات
- آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه
- حسابداري و نظام راهبري شركتها
- حسابداري و ارزيابي عملكرد شركتها
- نقش حسابداري در تحول اقتصادي
-چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران
-نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي كشور
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري
 
مديريت­ مالي
-اصول و مفاهيم مديريت مالي
- نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان
- نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي
- نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور
-مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي
- رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي
-محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي،نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران
- مكانيزم هاي تامين مالي
- نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار
-مديران مالي و شناخت ريسك
- اصول مالي رفتاري
- ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني
- نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري
- نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي
-ضرورت حسابرسي تقلب
-لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي
-لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي
-ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي
-فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران
- آسيب شناسي مالي در ايران
- مديرين بنگاهها
-برنامه ريزي استراتژيك مالي
- مديريت سرمايه گذاري 
- ارزيابي مديريت ريسك
- مهندسي مالي
-مديريت دارايي ها 
-و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي
 
محورهاي مديريت 
-مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
- افق هاي نوين در مديريت 
- چالشهاي فرا روي مديريت 
- مديريت دانش 
-سيستم ارزيابي متوازن 
-بازريابي وسرمايه گذاري 
-مديريت نيروي انساني
-نقش مديريت در توليد
-مديريت بازرگاني و بازاريابي
-مديريت دولتي
- مديريت آموزش
-مديريت سيستم اطلاعات مديريت
-نقش مديريت در كارآفريني
-نقش مديريت در كشاورزي
-مديريت بيمه
- مديريت پروژه
- مديريت مالي
-مديريت سرمايه گذاري
- مديريت دانش
- مديريت استراتژيك
-سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 
-مديريت رفتار در سازمانها و شركت ها 
- مديريت زمان در سازمانها و شركت ها 
- نقش مديريت در افزايش توليد ملي 
-توانمند نمودن منابع انساني سازمانها 
- عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني 
-ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري 
- بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتريان 
-مديريت سود در سازمانها 
- مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران در سازمانها 
-توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
-سازمان و اندازه گيري رضايت مشتريان
- مديريت و بهره وري رسانه
- نقش مديريت در صنعت 
- آثار اقتصادي و فرا اقتصادي درآمدهاي مالياتي

نظرات