چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

محورهاي كنفرانس:

 MBA

مديريت صنعتي

 مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات
مديريت صنعتي گرايش مالي

مديريت بازرگاني و مالي

مديريت بازرگاني گرايش بيمه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
مديريت بازرگاني گرايش تحول
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
مديريت بازرگاني گرايش مالي
مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد

مديريت جهانگردي

مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگردي
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

مديريت دولتي

مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني
مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
مديريت دولتي گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعات
مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها

مديريت اجرايي و شهري

مديريت شهري در مقطع كارشناسي ارشد
مديريت اجرايي گرايش مديريت بازاريابي و صادرات
مديريت اجرايي گرايش استراتژيك
مديريت اجرايي گرايش مديريت توليد و عمليات پيشرفته

مديريت تكنولوژي و فناوري اطلاعات

مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري
مديريت تكنولوژي گرايش استراتژيهاي توسعه صنعتي
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي
مديريت تكنولوژي گرايش سياستهاي تحقيق و توسعه
مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستمهاي اطلاعات پيشرفته
مديريت فناوري اطلاعات گرايش نظام كيفيت فراگير
مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي
 

محورهاي حسابداري

حسابداري صنعتي
حسابداري دولتي
حسابداري حسابرسي
حسابرسي
تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري، اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت، ارزيابي استانداردهاي بين المللي، حسابداري تلفيقي، حسابداري مديريت و سيستم هاي كنترلي، حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن، نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه، كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت، توليد و حسابداري مديريت، يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، روش هاي تأمين مالي در سازمان ها، لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي، نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري، مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها، تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44، نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي، ارزش افزوده و گزارشگري مالي، اخلاق در حسابداري و حسابرسي، مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران، كاربرد اينترنت در حسابداري، سيستم هاي اطلاعات حسابداري، حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده، مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار، حسابداري مديريت و نقش آن در بحران هاي مالي و اقتصادي، حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي، ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه، حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان، حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي، حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد، ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت، هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت، برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور، محاسبه و قيمت تمام شده كالا و خدمات، آموزش حسابداري، تحقيقات بازار سرمايه، حسابداري و نظام راهبري شركت ها، حسابداري و ارزيابي عملكرد شركت ها، نقش حسابداري در تحول اقتصادي، چالش هاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران، نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي كشور، و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري

نظرات