دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

محورهاي همايش:

-فيزيولوژي و تغذيه ورزشي
-مديريت، اقتصاد، جامعه شناسي، ارتباطات و گردشگري ورزشي
-رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي
-بيومكانيك، مهندسي و فناوري ورزشي
-آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي

نظرات