اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران

محورهاي كنفرانس:

محورهاي اصلي بخش حسابداري:
سيستم هاي اطلاعات حسابداري
نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
توليد و حسابداري مديريت
حسابداري دولتي و پاسخگويي
سيستم هاي اطلاعات حسابداري
نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
حسابداري منابع انساني
 حسابداري سرمايه فكري
 يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
حسابداري محيط زيست
يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي
نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
كاربرد اينترنت در حسابداري
روش هاي تأمين مالي در سازمان ها
لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
كاربرد اينترنت در حسابداري
مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
ارزش افزوده و گزارشگري مالي
اخلاق در حسابداري و حسابرسي
و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي حسابداري

 محورهاي اصلي بخش مديريت:
- مديريت استراتژيك
- مديريت عمومي و توسعه اقتصادي
- مديريت كيفيت
- بهره وري و تعالي سازماني
- ارتباطات سازماني
- رهبري و رفتار سازماني
- مديريت توليد، فرايند و عمليات
- مديريت زنجيره تامين
- مديريت اسلامي
- مديريت تكنولوژي
- مديريت دانش
- مديريت رسانه
- مديريت شهري
- مديريت پروژه
- مديريت اجرايي
- مديريت دولتي
- مديريت صنعتي
- مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
- مديريت منابع انساني
- مديريت آموزشي
- مديريت و طراحي سيستم
- بازاريابي بين المللي
- مديريت بازرگاني
- رفتار سازماني
- مباحث نوين در علم مديريت
- مديريت و فرهنگ
- مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
- مديريت گمركات و بالندي اقتصادي
- مديريت مالي و حسابداري
- بانكداري
- كارآفريني
- كارآفريني اجتماعي
و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي مديريت
محورهاي اصلي بخش صنايع:
آسيب شناسي و و چالشهاي پيش روي صنعت ايران
كاربرد مهندسي صنايع در مديريت شهري
كاربرد مهندسي صنايع در بخش آموزشي
كاربرد مهندسي صنايع در بخش خدماتي
كاربرد مهندسي صنايع در بخش درماني
كاربرد مهندسي صنايع در بخش دولتي
كاربرد مهندسي صنايع در محيط زيست
كاربرد مهندسي صنايع در مديريت انرژي
كاربرد تحليل پوششي داده ها در مهندسي صنايع
روش هاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع
بهينه سازي و برنامه ريزي رياضي در بخش هاي صنعت و خدمات
طراحي سيستم هاي توليدي و خدماتي
 مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
انبارداري صنعتي
برنامه ريزي توليد و توالي عمليات
 قيمت گذاري و مديريت درآمد - الگوريتم هاي فراابتكاري
مديريت پروژه و قرارداد - مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
مباحث مرتبط در مهندسي صنايع و ساير رشته ها
و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي صنايع

نظرات