سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

محورهاي همايش:

محور اول :
تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت؟

نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم
علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم
مدل هاي تعيين اثرات تغيير اقليم
مدل هاي پيش بيني تغيير اقليم
شناخت سامانه تغيير اقليم
روند يابي شرايط جوي و پديده تغيير اقليم
اقدامات جهاني در قبال تغيير اقليم
سنجش از دور و تغيير اقليم
 
محور دوم:
اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني
اثرات تغيير اقليم برجنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي
اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست
توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم
پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم
تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي

محور سوم :
اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات
سازو كارهاي كاهش گازهاي كربن و متان
گرمايش زمين و تغيير اقليم
تغيير اقليم وترسيب كربن
قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم
 تغيير اقليم و چالش منابع آب
تغيير اقليم و مديريت ريزگرده ها

محور چهارم :
 مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم
اثرات تغيير اقليم در پديده خشكي و خشكسالي
اثرات تغيير اقليم در حال و آينده
اثرات اقتصادي اجتماعي تغيير اقليم
نقش و جايگاه انجمن هاي مردم نهاد در كاهش اثرات تغيير اقليم
تغيير اقليم و رسالت آموزش ، ترويح، و رسانه هاي عمومي 
هيدرو اقليم

محور پنجم: (كشاورزي)
 مهندسي زراعت با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي
 مهندسي باغداري با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي 
روش هاي نوين مهندسي بهره وري از منابع آب
سيستم ها و روش هاي نوين آبياري در مهندسي كشاورزي و باغباني
مديريت جامع منابع آب در حوزه ها
سيستم هاي كم آبياري درمهندسي زراعت و باغباني
مديريت اراضي زراعي و باغي در فصول گرم و خشك
 معرفي گونه هاي مقاوم به مناطق گرم و كم آب
ديم كاري ومهندسي مديريت اراضي زراعي و باغي در خشكسالي
مديريت خشكسالي و مقابله با خشكي
روش هاي كاهش سطح تبخير
حفظ و نگهداري آب و مقابله با بحران كم آبي
روش هاي افزايش راندمان و بهروري آب در شرايط خشكي

 محور ششم: (منابع طبيعي)
روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از  جنگلها
روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از مراتع
مهندسي مديريت حوزه هاي آبخيز و آبخيزداري
 مهندسي مديريت مناطق بياباني و بيابان زدائي 
 مهندسي مديريت بهره وري از طبيعت و گردشگري
مديريت منابع اراضي و مدل سازي
ترويج ، آموزش و مشاركت مردمي  

 

نظرات