اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

محورهاي اصلي همايش:

- مديريت

-حسابداري

- علوم تربيتي

- اقتصاد مقاومتي

 

نظرات