همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

محورهاي همايش:

-زنان، فضاهاي عمومي و سرزندگي شهري
-زنان، خانواده و سلامت شهري
-زنان، سرمايه‌هاي اجتماعي و توسعه پايدار شهري
-زنان، امنيت اجتماعي و آسيب هاي زندگي شهري
-زنان، آموزش و حقوق شهروندي
-زنان، مديريت و برنامه ريزي شهري
-زنان، توانمندسازي و عدالت اجتماعي
-زنان، فرهنگ شهري و فن آوري هاي نوين ارتباطي
-زنان در شهر، ملاحظات محيطي و رفتاري
-زنان، محيط‌زيست و زندگي شهري

 

نظرات