دومین همایش ملی تربیت معلم

دومین همایش ملی تربیت معلم

دكتر ساكي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه با اعلام خبر فراخوان دومين همايش ملي تربيت معلم كه  در ارديبهشت سال 1395 و در پرديس شهيد باهنر اصفهان ، بمناسبت هفته معلم برگزار خواهد شد ، از همه صاحب نظران ، اعضاي هيات علمي ، مدرسان ، دانشجويان و ساير علاقه مندان براي تهيه مقاله دعوت بعمل آوردند .

محورهاي همايش:

اسناد فرادستي و مباني در تربيت معلم :
سند تحول بنيادين و تربيت معلم
نقشه جامع علمي كشور و تربيت معلم
سند دانشگاه اسلامي و تربيت معلم
اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و تربيت معلم
سند برنامه درسي ملي و تربيت معلم
تاريخ تحول تربيت معلم( در ايران و جهان)
فلسفه تربيت معلم
رسالت دانشگاه فرهنگيان و آينده تربيت معلم

آموزش و برنامه هاي درسي تربيت معلم :
برنامه هاي درسي در تربيت معلم
نقش و جايگاه كارورزي  و كارآموزي در تربيت معلم
جايگاه و نقش برنامه هاي درسي غيررسمي  ( انتخابي/ اختياري) در دستيابي به شايسنگي هاي معلمي
جايگاه و نقش برنامه هاي درسي غيرمتشكل در دستيابي به شايسنگي هاي معلمي
تربيت معلم در حوزه هاي خاص( تربيت معلم چند پايه- تربيت معلم چند موضوعي- تربيت معلم روستايي و عشايري، آموزش و پرورش استثنايي )
الزامات آموزش فعال و پژوهش محور در تربيت معلم
قابليت هاي بستر مجازي براي تربيت معلم و توسعه حرفه اي معلمان
سنجش صلاحيت حرفه اي معلمان و دانشجو معلمان

تحول و نوآوري در تربيت معلم :
دانشگاه فرهنگيان به عنوان يك سازمان يادگيرنده
مديريت تحول و نوآوري در تربيت معلم
مديريت دانش در تربيت معلم
مفهوم سازي و ايده پردازي در مديريت، ساختار و تشكيلات تربيت معلم
نقد و ارزيابي الگوهاي پذيرش دانشجو در تربيت معلم
الگوهاي نوين توسعه حرفه اي معلمان( روايت پژوهي- درس پژوهي- اقدام پژوهي)

نظرات