شانزدهمین همایش صنایع دریایی

شانزدهمین همایش صنایع دریایی

محورهاي همايش:
 مديريت و برنامه ريزي:

  · برنامه ريزي و سياست گذاري در حوزه دريا
  · مديريت پروژه هاي دريايي، روش هاي تأمين مالي و مهندسي خريد
  · مديريت سواحل و بنادر
  · اقتصاد و تجارت دريايي
  · سرمايه­گذاري داخلي و خارجي
  · چالش هاي پيش روي صنايع دريايي
  · امنيت و ايمني در دريا
  · آموزش در حوزه مهندسي دريا و دريانوردي

صنعت و فناوري هاي دريايي:
  · صنايع كشتي سازي
  · تعميرات و بازيافت كشتي
  · صنايع دفاعي
  · مواد و تجهيزات دريايي
  · الكترونيك و مخابرات دريايي
  · شيلات، ناوگان ماهيگيري و صنايع وابسته
  · كاربرد فناوري هاي نو در صنايع دريايي
  · كاربرد فناوريهاي نو در طراحي و مهندسي دريايي

نفت، گازو سازه­هاي فراساحل:
  · طراحي و ساخت سكوها
  · لوله گذاري
  · سكوهاي شناورو نيمه شناور
  · اكتشاف و حفاري
  · نفت، انرژي و معادن دريايي

حمل و نقل و خدمات دريايي:
  · حمل و نقل دريايي
  · بنادر
  · امور سياحتي و گردشگري دريايي
  · مناطق ويژه اقتصادي

علوم دريايي و شرايط محيطي:
  · بررسي و پيشگيري از سوانح دريايي
  · اقيانوس شناسي و هواشناسي دريايي
  · حفاظت از محيط زيست دريايي

قوانين، مقررات و استانداردها:
  · قوانين، استانداردها و كنوانسيونهاي بين المللي
  · قوانين، استانداردها و كنوانسيونهاي ملي
  · بيمه هاي دريايي

سرمايه هاي انساني:
  · عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص دريايي
  · مشكلات دريانوردان و صنعتگران دريايي
  · سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگ دريايي
 

نظرات