کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی

محورهاي اصلي كنفرانس:

-مديريت

-اقتصاد

-علوم انساني

نظرات