اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

محورهاي همايش:

-نقش مباني فكري آموزش معماري
-ريشه ها وسير تحولات معماري خانه
-شناخت ارزش هاي پايدار در كيفي نمودن فضا
-ارزيابي نقش فرهنگ در ارتقاء كيفيت فرم و فضا
-تحليل و بررسي جايگاه معماري بومي در دوره معاصر
-تبيين رابطه ي بين بازنمايي و باز آفريني در فرم و فضا در معماري ايران
-الگوهاي رفتاري و نقش آن در احياي هويت و نشانه شناسي معماري
-بررسي، تبيين، شاخصه و الگوهاي رفتاري در ايجاد حس مكان
-بررسي نقش سبك زندگي در تحول فضاي معماري خانه
-الگوهاي اصيل طراحي و جايگاه آن در معماري امروز
-الگوهاي توسعه ي پايدار در معماري خانه
-نقش و ويژگي هاي فناوري هاي نو در آفرينش معماري
-پارادايم هاي رايج در طراحي معماري معاصر ايران
-تحولات و شيوه هاي نوين آموزش در ايران و جهاني
-بازتعريف روش هاي طراحي معماري بر اساس محيط و كالبد
-آسيب شناسي، نقد، تحليل و راهكارهاي نظام آموزش معماري
 
-بازشناسي و تحليل ضوابط ساخت و نقش آن بر معماري و شهرسازي
-تاثيرات محيط، فرهنگ و جغرافياي طبيعي بر شكل گيري كالبد معماري و شهرسازي
-تحليل مباني تكنولوژي و رهيافت آن در طراحي مسكن انعطاف پذير
-تكنولوژي هاي نوين و نقش آن در  دستيابي به كيفيت اثر معماري
-صنعتي سازي و نسبت آن با طراحي معماري
 
محورهاي شهرسازي

-اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي شهري موفق
-زندگي  اجتماعي در فضاهاي شهري
-چالشها و معضلات فضاهاي شهري در ايران
-اصول طراحي شهري پايدار
-تاب آوري شهري ، اصول و معيارها
-ارزيابي اثرات زيست محيطي و روشهاي جديد آن
-زيرساختهاي شهر پايدار
-امكان سنجي مديريت شهري يكپارچه در ايران
-بررسي نقش نهادهاي مردمي در مديريت شهري
-چالشهاي مديريت شهر در ايران
-مديريت شهر با توجه خواسته هاي شهروندان، مديريت منظر ذهني ارزيابانه
 
چهارچوبهاي مديريت منظر بصري شهر

-ارتقا كيفيت منظر شهري، اصول و معيارها
-سياستهاي توسعه مسكن
-چالشها و فرصتهاي پيش روي بازار مسكن
-تجارب مسكن دولتي در ايران و جهان

محورهاي جغرافياي شهري
-پياده مداري،شهرهاي انسان محور، تعاريف و مفاهيم
-پياده مداري در ايران، فرصتها و موانع
-رويكردهاي ساماندهي بافتهاي تاريخي
-بافتهاي تاريخي در ايران  و چالشهاي فرارو
-توانمند سازي بافتهاي حاشيه اي
-زيرساختهاي گردشگري
-الگوهاي گردشگري
-گردشگري پايدار
-اقليم ، معماري، شهر
-جايگاه اكوسيستم شهري
-بحرانهاي زيست محيطي
-شهرنشيني پس از انقلاب ، مشكلات،چالشها و فرصتها 
-پدافند غير عامل
-ارتقا كيفيت منظر شهري، اصول و معيارها 
-سياستهاي توسعه مسكن
-چالشها و فرصتهاي پيش روي بازار مسكن
-تجارب مسكن دولتي در ايران و جهان

محورهاي جغرافياي شهري
-پياده مداري،شهرهاي انسان محور، تعاريف و مفاهيم
-پياده مداري در ايران، فرصتها و موانع
-رويكردهاي ساماندهي بافتهاي تاريخي
-بافتهاي تاريخي در ايران  و چالشهاي فرارو
-توانمند سازي بافتهاي حاشيه اي
-زيرساختهاي گردشگري
-الگوهاي گردشگري
-گردشگري پايدار
-اقليم ، معماري، شهر
-جايگاه اكوسيستم شهري
-بحرانهاي زيست محيطي
-شهرنشيني پس از انقلاب ، مشكلات،چالشها و فرصتها
-پدافند غير عامل
-طرحهاي شهري نوين در ايران، چالشها و كمبودها

نظرات