کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم

کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم

محورهاي كنگره:

توانمند سازي جامعه در حوزه علوم تربيتي:
-آموزش و پرورش "پيش دبستاني، ابتدايي ، تطبيقي"
-مديريت ، تحقيقات و تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي و روش تدريس نوين
-مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
-علم اطلاعات و دانش شناسي
-فلسفه و حكمت اسلامي
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-فلسفه تعليم و تربيت
-آموزش بزرگسالان
-ازدواج و خانواده
-علوم ارتباطات
-اخلاق اسلامي
-جامعه شناسي
-ساير مباحث مرتبط با علوم تربيتي
 
توانمند سازي جامعه در حوزه روانشناسي:
-مشاور و راهنمايي( شغلي، خانواده، توانبخشي )
-آموزشهاي قبل از ازدواج و سلامت خانواده
-روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
-روانشناسي باليني كودكان  و نوجوانان
-سنجش و اندازه گيري( روان سنجي )
-روش هاي ياد دهي و يادگيري
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-سلامت معنوي و رواني
-روانشناسي شخصيت
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي باليني
-مشاوره مدرسه
-ساير مباحث مرتبط با روانشناسي

توانمند سازي جامعه در حوزه سبك زندگي سالم:
-راهكارهاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در جامعه
-تغيير در سبك زندگي و تاثير آن بر سلامت روان
-توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي در خانواده ها
باورها، عقايد، فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي
-راهكارهاي ترويج فرهنگ ايراني اسلامي
-نقش رسانه در آموزش و ارتقاء زندگي
-آموزش، آگاهي و تحصيلات
-سبك زندگي ايراني اسلامي
-اخلاق و فرهنگ در پژوهش
-ساير مباحث مرتبط

نظرات