دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

محورهاي همايش:

مديريت تربيت بدني و علوم ورزشي
-مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
-مديريت رويدادهاي ورزشي
-مديريت راهبردي در ورزش
-مديريت سازمان هاي ورزشي
-مديريت اوقات فراغت ورزشي و تفريحي
-مديريت بازاريابي ورزشي
-ورزش هاي بومي-محلي
-آموزش از راه دور در ورزش
-خصوصي سازي در ورزش
-اقتصاد و نوآوري در ورزش
-ورزش همگاني
-رسانه و ورزش
-فرهنگ و ورزش
-ورزش و اوقات فراغت
-اخلاق در ورزش
-حقوق ورزشي
-گردشگري ورزشي
-آمادگي جسماني و سلامت عمومي
-ورزش بانوان
-كارآفريني ورزشي
-استعداديابي ورزشي
-ورزش مدارس
-انگيزه و ورزش (ورزش همگاني)
-كارآفريني در ورزش
و ...

فيزيولوژي ورزشي و تغذيه ورزشي:
-قلب و عروق و تنفس
-بيوشيمي و متابوليسم ورزشي
-فيزيولوژي علمي عضلاني
-فيزيولوژي فعاليت هاي بدني و تندرستي
-فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
-فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض
-فيزيولوژي ورزشي كاربردي
-و ...

حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي
-پزشكي ورزش
-حركات اصلاحي در مدارش ابتدايي
-ورزش معلولين و جانبازان
-ورزش ناتوانان جسمي و سالمندان
-امداد ورزشي
-تربيت بدني ويژه
-و ...

بيومكانيك ورزشي:
-فناوري و مهندسي در ورزش
-مكانيك كلينيكي
-مكانيك آسيب هاي ورزشي
-مكانيك ورزش سالمندان و معلولين
-مكانيك مهارت هاي پايه
-و ...

رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي:
-رشد حركتي
-يادگيري حركتي
-آموزش تربيت بدني
-رشد و يادگيري حركتي كودكان و عوامل موثر بر آن
-مشاركت ورزش كودكان و رشد حركتي
-اختلالات رشد حركتي و بيماري هاي كودكان
-روانشناسي ورزشي
-و ...

جامعه شناسي ورزشي
-ورزش از منظر جامعه شناسي شهري (شهرهاي ساحلي)
-كاركردهاي اجتماعي ورزش
-و ...

ساير موضوعات مرتبط با تربيت بدني و علوم ورزشي

نظرات