نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم

نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم

محورهاي همايش:

-نماد اعتماد الكترونيكي
-نقش تجارت الكترونيكي در اقتصاد مقاومتي
-سلامت، امنيت، اعتماد و پايداري در تجارت الكترونيكي
-آينده نگاري و آينده پژوهي در حوزه تجارت الكترونيكي
-مبادلات پولي، مالي و حمل و نقلي در بازارهاي الكترونيكي
-قواعد حقوقي، قوانين و مقررات حاكم بر تجارت الكترونيكي
-سياستگذاري، برنامه ريزي و چشم اندازهاي تجارت الكترونيكي
-نقش و تاثير متقابل روابط بين المللي در توسعه تجارت الكترونيكي
-برنامه ريزي آموزشي و توسعه مهارت هاي انساني در تجارت الكترونيكي
-نوآوري در ابزارهاي نوين بازاريابي و مديريت خلاق در حوزه تجارت الكترونيكي
- زير ساخت هاي فني، سيستم هاي نرم افزاري، سخت افزاري، ارتباطي و تبادل داده ها در تجارت الكترونيكي

نظرات