کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

محورهاي همايش:

محورهاي گردشگري:

- گردشگري، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت
-گردشگري فرهنگي، هنر و ميراث فرهنگي
-گردشگري و اقتصاد
-گردشگري، جغرافيا و محيط زيست
-گردشگري و ارتباطات
-گردشگري و معماري
-و ساير محورها

محورهاي جغرافيا:
-آمايش سرزمينجغرافياي سياسي
-اقليم
-ژئومورفولوژي
-برنامه ريزي گردشگري
-جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
-جغرافيا و برنامه ريزي شهري
-علوم فناوري و اطلاعات زمين

محورهاي باستان شناسي:

-باستان شناسي و آموزش
-باستان شناسي ايران؛ ديروز، امروز، فردا
-شناخت گذشته با بهره گيري از باستان شناسي تحليلي فرهنگ:
-جامعه
اقتصاد
و...

 

 

نظرات