نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی

نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی

محورهاي همايش:

-روايت شناسي و روايت
-نشانه شناسي و روايت
-نشانه معناشناسي و روايت
-اسطوره شناسي و روايت
-روان شناسي و روايت
-جامعه شناسي و روايت
-پساساختگرايي و روايت
-بوم گرايي و روايت
-گفتمان و روايت
-مطالعات تطبيقي و روايت
-مطالعات تاريخي و روايت
-مطالاعات فرهنگي و روايت
-بررسي رويكردهاي تازه در نقد روايت
-آسيب شناسي نقد روايت ، نقد نقد
 

نظرات