کنگره بین المللی حقوق شهروندی

کنگره بین المللی حقوق شهروندی

اولين كنگره بين المللي حقوق شهروندي توسط دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي حقوق شهروندي به مناسبت سالروز رونمائي منشور حقوق شهروندي در 29 آذر 1396 در تهران برگزار خواهد شد . 
فراخوان آثار مكتوب در 3 بخش كتاب ، پايان نامه و رساله و مقالات حقوق شهروندي : نويسندگان در عرصه حقوق شهروندي ميتوانند تا 25 آبان 1396 نسبت به ارسال مقالات و كتب و پايان نامه هاي خود اقدام نمايند .

 

محورهاي كنگره:

محور اول: تبيين مفهوم حقوق شهروندي
محور دوم : حقوق شهروندي در آموزه هاي ديني
محور سوم: حقوق شهروندي در نظام حقوق بين الملل
محور چهارم: حقوق شهروندي در نظام حقوق داخلي
محور پنجم: حقوق شهروندي و دادرسي قضائي
محورششم: حقوق شهروندي و فرهنگ
محور هفتم: حقوق شهروندي و رسانه
محور هشتم: حقوق شهروندي و سازمان هاي مردم نهاد
محور نهم: حقوق شهروندي و اقتصاد
محور دهم: حقوق شهروندي و آسايش، رفاه و تامين اجتماعي
محور يازدهم:حقوق شهروندي و شهرداري ها
محور دوازدهم: حقوق شهروندي و گروه هاي آسيب پذير
محور سيزدهم: حقوق شهروندي و آموزش
محور چهاردهم: حقوق شهروندي و سلامت
محور پانزدهم: حقوق شهروندي و محيط زيست

نظرات