کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

همايش ملي پدافند غيرعامل و توسعه پايدار"كه مقرر است در روزهاي 25 و 26 مردادماه سال 1395 با مشاركت اساتيد و دانشجويان و متخصصان رشته هاي مختلف وسازمانها ونهادهاي مسول برگزار مي گردد.

 

محور هاي كنفرانس:
-پدافند غيرعامل ،توسعه پايدار و مشاركت هاي اجتماعي
-جايگاه پدافند غيرعامل در مديريت و زيرساخت هاي شهري
-اقتصاد مقاومتي و پدافند غيرعامل
-پدافند غيرعامل ،مديريت بحران و HSE
-نقش پدافند غيرعامل در صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي
-جايگاه پدافند غيرعامل در پروژه هاي عمراني ،صنعتي و مراكز حياتي
-پدافند غير عامل ،بورس ،بيمه و بانك
-جايگاه پدافند غيرعامل در فضاي مجازي

 

نظرات