سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

محورهاي همايش:
-تكنولوژي توليد پروبيوتيك و محصولات نوين فراسودمند
-نو آوري در جداسازي، تعيين ويژگي و شناسايي پروبيوتيك‌ها
-ارزيابي و ايمني پروبيوتيك‌ها و محصولات فراسودمند: قوانين و مقررات
-كاربرد پروبيوتيك‌ها در صنعت دام، طيور و آبزيان
-فرآورده‌هاي تخميري، بومي: منابع بالقوه سويه‌هاي پروبيوتيك
-پروبيوتيك و محصولات فراسودمند: حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
-پروبيوتيك و محصولات فراسودمند: چشم انداز، فرصت‌ها و چالش‌ها
-راهكارهاي مؤثر در فرهنگ سازي مصرف پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند
-اقتصاد و بازاريابي پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند

نظرات