همایش ملی مهندسی برق مجلسی

همایش ملی مهندسی برق مجلسی

محورهاي همايش:

- مهندسي پزشكي
- مكاترونيك و رباتيك
- الكترونيك، قدرت،كنترل و مخابرات
-فوتونيك و مخابرات نوري
-انرژي هاي تجيد پذير
- سيستم هاي هوشمند
- اقتصاد مقاومتي در مهندسي برق 
-اتوماسيون
-ساير موضوعات مرتبط به مهندسي برق

نظرات