سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

محورهاي اصلي كنفرانس:

-مديريت

-اقتصاد

-علوم انساني

نظرات