دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین

دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین

محورهاي همايش:

محورهاي جغرافيايي
-جغرافياي طبيعي
-جغرافياي سياسي
-جغرافيا و محيط زيست
-جغرافيا ومديريت بحران
-جغرافيا ، آمايش سرزمين
-ژئومورفولوژي و جغرافيا
-جغرافيا و حمل ونقل پايدار
-جغرافيا و فضاي سبز شهري
- طبيعت گردي(اكوتوريسم)
-جغرافيا و برنامه ريزي شهري
-جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها
-فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
- كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
-و سايرمباحث مرتبط در زمينه علوم جغرافيايي

محورهاي برنامه ريزي 
-آمايش سرزمين
-برنامه ريزي شهري
-برنامه ريزي روستايي
-برنامه ريزي منطقه اي
-برنامه ريزي گردشگري
- مديريت پروژه هاي شهري
-برنامه ريزي كالبدي شهري
-فرهنگ شهر نشيني و حقوق شهري
-نقش شهرداري ها در توسعه شهري
-و سايرمباحث مرتبط در زمينه  مديريت و برنامه ريزي


محورهاي معماري
-مهندسي معماري
-انرژي معماري
-معماري اسلامي
-تكنولوژي معماري
-معماري ومحيط زيست
-مديريت پروژه و ساخت
-معماري منظر و زيبايي
-مطالعات معماري ايران
-معماري و توسعه پايدار
-مرمت نوين ابنيه سنتي
-فناوريها نوين  در معماري
-بهينه سازي مصرف در ساختمان ها
-معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
-و سايرمباحث مرتبط در زمينه معماري 

محورهاي شهرسازي
-مهندسي شهرسازي
-شهرسازي اسلامي
-طراحي شهري پايدار
-بهسازي و نوسازي شهري
-شهرسازي و توسعه شهري پايدار
-تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
-كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
-ساير مباحث مرتبط در زمينه شهرسازي
 

نظرات