دومین کنفرانس بین المللی  پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

 

محورهاي همايش:
پژوهش هاي كاربردي در علوم تربيتي

-تعليم تربيت ديني
-روش تدريس نوين
-پيشرفت تحصيلي
-برنامه ريزي آموزشي
-آموزش و پرورش ابتدايي
-آموزش و پرورش پيش دبستاني
-آموزش و پرورش دبستاني
-آموزش و پرورش تطبيقي
-آموزش و بهساي منابع انساني
-آموزش بزرگسالان
-مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
-تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-آموزش الكترونيك
-اخلاق اسلامي
-رفتار شهروند سازماني

پژوهش هاي كاربردي در روانشناسي
-روانشناسي باليني
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي شخصيت
-روانشناسي فرهنگي
-روانشناسي اسلامي
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي باليني كودكان  و  نوچوانان
-روانشناسي عمومي
-سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
-فلسفه تعليم و تربيت
-برنامه ريزي درسي
-روانشناسي سلامت
-آموزش و پرورش
-مشاوره مدرسه
-مشاور و راهنمايي(شغلي،خانواده،توانبخشي)
-مهارت هاي ارتباطي و عملكرد شغلي
-سلامت سازماني

پژوهش هاي كاربردي در آسيب هاي اجتماعي
-پژوهش علوم اجتماعي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-مطالعات زنان و خانواده
-مطالعات فرهنگي و مديريت رسانه
-سازگاري اجتماعي
-جمعيت شناسي
-مددكاري اجتماعي
-مديريت خدمات اجتماعي
-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-رشد اجتماعي
-ازدواج و خانواده
-جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران
-زيست اخلاق اسلامي
-مطالعات جوانان
-فلسفه علوم اجتماعي
-تبلبغ و ارتباطات اجتماعي

محورهاي ويژه:
-راهكارهاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در جامعه
-سبك زندگي سالم
-راهكارهاي ترويج فرهنگ ايراني اسلامي
-اخلاق و فرهنگ در پژوهش
-توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي در خانواده ها
-ساير مباحث مرتبط

نظرات