دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار

محورهاي كنفرانس:

مهندسي عمران
- مهندسي ژئوتكنيك
- مديريت ساخت و اجرا
- مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
- نقشه‌برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
- مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
- تكنولوژي بتن
- روش‎هاي كمي در مهندسي عمران
- ژئوتكنيك و معدن
- عمران راه
- عمران و تكنولوژي سد‎سازي
- فن‎آوري‎هاي نو در مهندسي عمران
- هيدروليك، منابع آب
- نقشه‎برداري و ژئوماتيك
- مهندسي تونل براي نواحي شهري
- محيط‎زيست
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
- اصول مهندسي و مديريت تخريب
- مديريت بحران در عمران

مهندسي زلزله
- طراحي لرزه‌اي مبتني بر عملكرد سازه‎ها
- روش‎هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
- بهينه‎سازي لرزه‎اي سازه‎ها
- مدل‎سازي و تحليل‎ديناميكي سازه‎ها
- كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي زلزله
- عيب‎‎يابي هوشمند لرزه‎اي سازه‎ها
- كنترل لرزه‎اي سازه‎ها
- تحليل قابليت اطمينان لرزه‎اي سازه‎ها
- اندركنش خاك و سازه - اندركنش آب و سازه
- اثر زلزله بر سازه‎هاي بنايي
- اثر زلزله بر سازه‎هاي ويژه: سازه‎هاي فضاكار، پل‎ها، مخازن، سازه‎هاي بلند و...
- ارزيابي و مديريت خطرپذيري لرزه‌اي
- اثربخشي آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازي و ايمني سازه‌ها
- آسيب‌پذيري و بهسازي شريان‌هاي حياتي
- كاربرد تكنولوژي و فن‎آوري نوين در سازه‎ها

مهندسي معماري و توسعه پايدار
- شناخت الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي
- ميراث معماري و مرمت بافت‌ها و آثار تاريخي
- ضوابط فني، استانداردها و قوانين در معماري
- معماري پايدار، مباني نظري و شاخص‌ها
- ارتباط دوسويه معماري، فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي
- انرژي‎هاي نو در معماري
- الگوهاي معماري بومي
- هويت شهري در معماري
- گرافيك شهري و معماري خياباني
- تكنولوژي هاي روز در معماري
- معماري بومي

مهندسي حمل و نقل و زيرساخت‎هاي شهري
- برنامه‎ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط‎ زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان
- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط‎زيست شهري
- چشم انداز و چالش‎هاي محيط‎ زيست شهري
- خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات
- فناوري هاي نوين و محيط ‎زيست شهري
- سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
- ايمني ترافيك و ريسك
- حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
- برنامه‎هاي توسعه شهري

مديريت و برنامه ريزي شهري
- برنامه‎ريزي و مديريت شهري
- حقوق شهري
- مصالح و فن‎آوري‎هاي نوين در سازه‎هاي شهري
- تاثير تكنولوژي‎هاي جديد ساخت در بافت‎هاي شهري
- برنامه‎هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
- بهسازي و نوسازي شهري
- معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
- برنامه‎هاي توسعه شهري

مهندسي شهرسازي و توسعه شهري پايدار
- تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
- مدرنيته و هويت شهري
- مشاركت‎هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري
- مديريت و ارزيابي اثرات زيست محيطي، انرژي‎هاي نو و تجديد پذير
- سرمايه‎گذاري، مديريت درآمد و اقتصاد پايدار
- حمل‎ونقل و توسعه پايدار
- مديريت شهري و توسعه گردشگري نوين
- شهرهاي خلاق و گسترش‎هاي شهري نوين
- شهرهاي خلاق در حوزه محيط ‎زيست، حمل‎و‎نقل شهري و قوانين شهري
- شهرهاي خلاق در حوزه پژوهش‎هاي اجتماعي
- مباني برنامه‎ريزي، طراحي و اجرا در منظر شهري
- اصول اكولوژيكي در مديريت منظر شهري
- عناصر سازنده و هويت بخش در مناظر شهري سنتي و شهرهاي جديد
- منظر شهرهاي اسلامي، آسيب‎شناسي، چالش‎ها و تجارب موفق جهاني

مهندسي محيط ‎زيست و محيط ‎زيست شهري
- شيمي، محيط‎ زيست و سلامت
- شيوه‎هاي كاهش آلاينده‎هاي زيست محيطي
- كنترل و كاهش آلودگي هوا در كلان شهرها
- بيماري‎هاي ناشي از آلاينده‎هاي شيميايي موجود در محيط‎زيست
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن‎ها
- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
- روش‎هاي نوين تشخيص كيفي و اندازه گيري آلاينده‎هاي شيميايي محيط زيست
- مديريت، كنترل و بازيافت پسماندهاي بيمارستاني، صنعتي و آلاينده‎هاي زيست محيطي
- بررسي مشكلات زيست محيطي بيمارستان‎ها و مراكز درماني، صنايع شيميايي و مديريت آنها
- مديريت پسماندهاي آزمايشگاه هاي شيمي
- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
- نانو فناوري و محيط زيست

منظر شهري پايدار و توسعه
- نقش معماري در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار
- ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
- معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي
- هويت اسلامي در نقش آن در معماري پايدار
- جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار
- تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
- تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
- روانشناسي محيط با رويكرد معماري پايدار
- اهميت و تأثير فرهنگ بر معماري بومي و پايدار
- شهرسازي و توسعه پايدار
- الگوها و شاخص‎هاي توسعه شهري پايدار
- سكونتگاه‎هاي بومي و توسعه شهري پايدار
- ناپايداري شهري و عوامل مؤثر بر آن
- سياست‌‎هاي ملي و منطقه‎‌اي و توسعه شهري پايدار
- حكم‎روايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
- شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار
- تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان

روانشناسي و جامعه شناسي شهري
- تعاملات اجتماعي در معماري و شهرسازي
- حقوق شهر و شهروندي در معماري و شهرسازي پايدار
- ابعاد كنفرانس در شكل گيري فضاهاي معماري وشهري
- روانشناسي محيطي
- پايداري اجتماعي- فرهنگي در شهر
- نظام اجتماعي - انساني شكل دهي محلات
- سرمايه انساني و اجتماعي معماري و شهرسازي
- نهادهاي اجتماعي شكل گيري فضاهاي شهري
- مشاركت انساني در معماري و شهرسازي پايدار
- هويت اجتماعي فضاهاي معماري و شهري
- امنيت در محيط‎هاي انسان ساخت
- سيما و منظر شهري و هويت پايدار

مرمت بافت ها و آثار تاريخي
- نوسازي شهري
- بهسازي آثار تاريخي
- بازسازي بافت تاريخي

مديريت بحران
- اثرات صنعت گردشگري بر محيط‎ زيست
- تهيه نقشه‎هاي آسيب‎پذيري يا مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي
- تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن‎ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن
- بررسي مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور
- انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني
- چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه

نظرات