اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار: 
سيستم هاي نرم افزاري، مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري، معماري نرم افزار، مهندسي وب، پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي، داده كاوي، امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري، تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري، نظريه محاسبات، مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار، ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار و محاسبات مشبك  و خوشه اي ، رايانش ابري، داده هاي عظيم و ساير موارد مرتبط.

هوش مصنوعي: 
هوش مصنوعي و يادگيري، بينايي ماشين و پردازش تصوير، محاسبات نرم، پردازش صوت و سيگنال، شناسايي الگو، پردازش زبان طبيعي، سيستم چند عامله، مباحث ويژه در سيستم هوشمند و محاسبات نرم، ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند و ساير موارد 

معماري كامپيوتر: 
معماري كامپيوتر، سيستم هاي حسابي، قابليت اطمينان، تحمل پذيري اشكال و آزمون پذيري، معماري سيستم هاي موازي، مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم هاي كامپيوتري، مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ، سيستم هاي نهفته و بي درنگ، سيستم هاي قابل پيكربندي، فناوري نوظهور، مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي، سيستم هاي سلولي، سيستم توزيع شده، ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتالي و ساير موارد مرتبط.

شبكه هاي كامپيوتري: 
شبكه هاي كامپيوتري، انتقال داده، امنيت شبكه هاي كامپيوتري،شبكه هاي هوشمند برق، شبكه هاي بين خودرويي، شبكه هاي اقتضاي،شبكه هاي ارتباطي موبابل، شبكه هاي بي سيم و ساير موارد مرتبط

فن آوري اطلاعات و ارتباطات:
 شبكه هاي اجتماعي، محاسبات اينترنتي، پردازش موازي و  سيستم هاي توزيع شده، مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري، مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم توزيع شده، معماري سازماني فناوري اطلاعات، يادگيري الكترونيكي، سيستم هاي محاسباتي انسان محور، مديريت فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي، سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند، معماري اطلاعات و مديريت دانش، سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته، مديريت منابع اطلاعاتي، كسب ‌و‌كارالكترونيكي، مديريت تكنولوژي، مديريت رسانه، سيستم هاي تصميم گير، سيستم هاي خبره، سيستم هاي توصيه كننده و ساير موارد مرتبط.

نظرات