دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

محور هاي كنفرانس:
هيدرولوژي و مديريت جامع و پايدار منابع آب

‌نقش هيدرولوژي در سياستگذاري و برنامه ريزي و تخصيص منابع آب
مديريت جامع منابع آب‌
توسعه پايدار منابع آب
مديريت ريسك خشكسالي و تخصيص منابع آب در شرايط كمبود آب
سازگاري با تغيير اقليم

هيدروكليماتولوژي
تغيير اقليم
خشكسالي/ترسالي (نوسانات اقليمي)
هيدرومتئولوژي و مدلسازي بارش - رواناب

هيدرولوژي و سازه ها و پارامترهاي هيدروليكي
هيدرولوژي سازه هاي آبي از جمله ها سدها و سازه هاي آبياري و زهكشي
انتقال رسوب
انتقال آب بين حوضه اي

هيدرولوژي و فرا-رشته گرايي (trans-disciplinarity )
جنبه هاي حقوقي و حكمراني منابع آب
جنبه هاي اجتماعي- اقتصادي و زيست محيطي سيستم¬هاي منابع آب و خاك
حفظ و احياي رودخانه ها (سلامتي رودخانه ها)
ارتباط هيدرولوژي با منابع خاك (مديريت كشاورزي و منابع طبيعي از منظر مديريتآب)
هيدرولوژي و امنيت آب و غذا
مدلهاي تلفيقي هيدرولوژي و استفاده از فناوري هاي نوين
هيدرولوژي ايزوتوپي(كاربرد ردياب¬هاي طبيعي و مصنوعي از جمله ايزوتوپ¬هاي پايدار و ناپايدار، مواد رنگي و...

نظرات