نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

نخستين كنفرانس سراسري تحقيقات جديد درشيمي، مهندسي شيمي و نفت (NRCP2016) با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف شيمي و نفت برگزار مي‌شود. آشنايي و بررسي تحقيقات اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.
كنفرانس NRCP2016 كه توسط پرديس بين الملل توسعه هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 9 مرداد 1395 برگزار خواهد گرديد.

محورهاي كنفرانس:

علوم شيمي 
-شيمي آلي
-شيمي فيزيك
-شيمي تجزيه
-شيمي معدني
-نانوشيمي
-بيوشيمي و شيمي سبز
-شيمي آلي فلزي
-محاسبات كمو متريك
-الكتروشيمي
-ترموديناميك
-جداسازي
-شيمي حالت جامد
-شيمي فيزيك آلي
-صنايع شيميايي
-شيمي پليمر و رنگ ها
-محيط زيست
-كوانتوم

مهندسي شيمي 
-نفت، گاز و پتروشيمي 
-فرآيندهاي جداسازي 
-ترموديناميك 
-انرژي، احتراق و ايمني 
-مدل سازي و شبيه سازي 
-مهندسي پليمر 
-كنترل فرآيند 
-بيوتكنولوژي 
-پديده هاي انتقال 
-سينتيك و طراحي راكتور 
-محيط زيست 
-مهندسي پزشكي 
-نانوتكنولوژي 

مهندسي پليمر 
-پوشش هاي پليمري
-پليمرهاي زيست سازگار
-مهندسي پليمريزاسيون
-كاربرد پليمرها در صنايع مختلف
-نانوساختارهاي پليمري
-مدل سازي فرايندهاي پليمري
-پليمرهاي هوشمند
-كامپوزيت ها و آلياژهاي پليمري
-الياف، فيلم ها و غشاهاي پليمري
-رزين ها و چسب ها
-پلي الفين ها
-بازدارنده هاي خوردگي
-خوردگي در صنايع مختلف
-حفاظت از خوردگي

مهندسي نفت 
-روشهاي نوين در مديريت مخازن 
-روشهاي نوين در ازدياد برداشت و بهبود توليد 
-روشهاي نوين در حفاري (چند شاخه اي، UBD )) 
-ژئومكانيك 

نظرات