نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

محورهاي همايش:

علوم حقوق 
-مقدمه علم حقوق
-حقوق جزاي عمومي
-حقوق اساسي
-حقوق مدني
-آئين دادرسي مدني
-متون حقوقي
-آئين دادرسي كيفري
-حقوق اداري
-اصول، قواعد و متون فقه
-حقوق تجارت
-حقوق تطبيقي
-ادله ثبات دعوي
-حقوق كار
-پزشكي قانوني
-حقوق بين الملل
-حقوق تجارت بين الملل
-حقوق بين المللي خصوصي
-حقوق بين المللي عمومي
-حقوق سازمانهاي بين المللي
-حقوق تجاري اقتصادي بين المللي
-حقوق خصوصي
-حقوق ثبت اسناد و املاك
-حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
-حقوق كيفري اطفال و نوجوانان
-حقوق عمومي
-حقوق نفت و گاز
-حقوق بشر
-حقوق كيفري
-حقوق مالكيت فكري
-حقوق اقتصادي
-حقوق دادرسي اداري
-حقوق محيط زيست
-حقوق خانواده
حقوق شركتهاي تجاري
-مديريت قضايي
-مديريت نظارت و بازرسي
-مديريت اصلاح و كيفرهاي قضايي
-حقوق حمل و نقل
-حقوق سردفتري
-حقوق هنري و ادبي
-معارف اسلامي و حقوق
حقوق هوايي
-حقوق پزشكي
-فقه و حقوق اقتصاد
-حقوق بانكي
-حقوق سرمايه گذاري خارجي
حقوق بازار سرمايه
-روش استدلال حقوقي
فلسفه حقوق و نظريه حقوقي
حقوق ارتباطات
حقوق دادرسي اداري
روش تفسير حقوقي

مطالعات قضايي 
-آيين و مراحل دادرسي در نظام قضايي 
-روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي
-تمركز امور قضايي در قوه قضاييه
-ساختار نظام قضايي 
-استفاده از بينه و يمين در دادگاهها
-تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي
-تعدد قضات در پرونده هاي مهم
-ضوابط امور قضايي: قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان
-بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم
-فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه
-تعدد قضات در پرونده هاي مهم
-تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
-تنقيح قوانين قضايي
-نظام معاضدت و مشاورت قضايي
-انتظام و توسعه رسيدگي شبه قضايي
-نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نهادها
-سطح علمي، شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري

نظرات