سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

محورهاي همايش:

- ارزيابي و مديريت محيط زيست
- برنامه ريزي و آمايش سرزمين
- آلودگي ها و تغييرات آب و هوائي
- بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) و سوانح
- اقتصاد، حقوق، آموزش، فرهنگ، اخلاق و سياست
- محيط زيست دريائي
- طراحي محيط زيست
- محورهاي ويژه

نظرات