دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

اهداف همايش:

-حل معضلات صنعت نفت توسط شركت هاي دانش بنيان 
-احياي صنعت نفت كشور از طريق همكاري با شركت هاي دانش بنيان
-معرفي آخرين دستاوردها و توانمندي هاي برتر صنعت نفت ايران
-بررسي كيفيت محصولات توليد داخل و تطابق آن با نمونه هاي خارجي و استانداردهاي بين المللي
-بررسي زمينه ها و پتانسيل هاي موجود در صنعت دانش بنيان براي ارتقاي صنعت كشور
-نگاهي به تاريخچه و پيشرفت صنعت نفت كشور با اهداف اقتصاد مقاومتي
-شناسايي نوآوران و مخترعان و حمايت مادي و غير مادي و هدايت و توانمندسازي آنان؛
-شناسايي مشكلات و نيازمندي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي و معرفي آن‌ها به نخبگان و صاحبان ايده به منظور رفع نيازمندي‌ها و ارائه راهكار براي حل معضلات صنعت نفت
-بكارگيري افراد مستعد و نخبه در طرح‌هاي صنعت نفت و تعامل صنعت گران و نخبگان با يكديگر
-فرهنگ سازي و ايجاد تعامل سه جانبه مخترعان، سرمايه گذاران و كارگزاران و استفاده از ظرفيت هر يك از -طرفين براي تجاري سازي دستاوردهاي نخبگان و محصولات دانش بنيان
-آموزش نخبگان با فرآيند تجاري سازي و ارائه مشاوره‌هاي تخصصي و ايجاد تعامل بين مخترعان و سرمايه گذاران داخل كشور.

 

محورهاي كنفرانس:

 شيمي و توليد مواد
-شيمي آلي
-شيمي معدني
-شيمي فيزيك
-شيمي تجزيه
-نانو تكنولوژي
-شيمي هسته اي
-كاتاليست
-شيمي حياتي
-پليمر
-بيوشيمي
-شيمي پوشش
-تصفيه آب
-توليد مواد  شيميايي و پليمر
-توليد مواد  قير و مواد نفتي
-توليد مواد  تست هاي انواع روغن، گريس ، ضد يخ و روانكارها
-توليد مواد  نانو
-توليد مواد  نفت خام
-توليد مواد  مواد معدني
-آب و فاضلاب و تسويه آّب
-آزمايشگاه خورگي
-كاربرد روش هاي محاسباتي در شيمي
-موضوعات مرتبط

مواد
مشخصه يابي مواد
- مشخصه يابي فيزيكي، شيميايي و ساختاري 
- مشخصه يابي مكانيكي 
-تغييرفرم، آسيب، خستگي وشكست در مواد 3rd
- رفتار ديناميكي مواد 
- ميكروسكوپ الكتروني و طيف سنجي 
- پراش و پراكندگي پرتو ايكس و نوترون 
- ميكروسكوپ و طيف سنجي پروب روبشي 
- تكنيك هاي تصويربرداري
-موضوعات مرتبط

 ساخت و توليد، مباحث صنعتي، فنون اندازه گيري و استانداردها
- طراحي، مهندسي و ساخت و توليد به كمك كامپيوتر 
- ريخته گري و انجماد 
- فرآيندهاي مدلسازي دقيق 
-جوشكاري و فرآيندهاي اتصال 
- فرآيندهاي شكل دهي مكانيكي 
-متالورژي پودر 
-عمليات حرارتي 
- فرآيندهاي برشكاري و ماشينكاري 
- آزمون هاي غيرمخرب 
-ساخت و توليد به كمك ليزر
-موضوعات مرتبط

علم و مهندسي سطح 
- پوشش ها و لايه هاي نازك
- پوشش هاي تريبولوژيكي: مقاوم در برابر سايش 
- پوشش هاي سخت و فوق سخت
- خوردگي و حفاظت در دماي بالا 
- كاتاليست ها
- الكتروشيمي
- عمليات سطحي: توپوگرافي و بافت نگاري
-موضوعات مرتبط

علم و مهندسي مواد محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي) 
- مدلسازي نمودار فازي، ترموديناميك و سينتيك محاسباتي 
-اصول و مدلسازي فراوري مواد 
- استحاله فازي و تغييرات ريزساختاري
- مدلسازي مواد در مقياس هاي طولي مختلف
-موضوعات مرتبط

 علم و فناوري نانو 
- نانومواد شامل نانوذرات، نانوبلورها، نانولوله ها، نانوسيم ها، نانوكامپوزيت ها، مواد نانومتخلخل 
- نانوپوشش ها و فيلم هاي نانوساختار 
- نانوزيست فناوري و نانو پزشكي 
- نانوالكترونيك، اسپينترونيك، نانومغناطيس 
-نانواپتيك، نانواپتوالكترونيك، نانوفوتونيك، پلاسمونيك 
- نانوفناوري محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي) 
- ساخت و توليد در مقياس نانو، مباحث صنعتي، انتقال فناوري، فنون اندازه گيري و استانداردها
-موضوعات مرتبط

مديريت و راهبري در مهندسي مواد
-آموزش و انتقال فناوري در مهندسي و علم مواد
-طراحي و توليد مواد پيشرفته

 نفت، گاز  وپتروشيمي
-انرژي، احتراق و ايمني
- پديده هاي انتقال
- ترموديناميك و تعادل فازي
- سينتيك , كاتاليست و طرح راكتور
-فرآيندهاي جداسازي
- زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند
-مدل سازي و شبيه سازي
-مهندسي پليمر
- نانوتكنولوژي
- مديريت اقتصادي در صنعت پتروشيمي
-كنترل فرآيند
- مبدل هاي حرارتي
-كوره هاي صنعتي
-ايمني و بازرسي
-رنگ و عايق
-تعميرات و نگهداري
-LPG
-بنزين
-نفت سفيد
- نفت گاز
- نفت كوره
-قير
- روان كننده هاي صنعتي
-جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
- خوردگي
- مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
-موضوعات مرتبط

مكانيك و متالورژي
مكانيك جامدات
- تحليل تنش الاستيك و غير الاستيك
- الاستيسيته غير كلاسيك
- ترمو الاستسسيته
-مكانيك ضربه
- مسائل برخورد و نفوذ
- مكانيك شكست
- تحليل خزش و خستگي
- تير، صفحه و پوسته‌
- مخازن تحت فشار
- مكانيك سازه‌ها
- روشهاي محاسباتي و تجربي در مكانيك جامدات
- سازه هاي هوشمند و مركب

ديناميك ارتعاشات و كنترل
- مدلسازي سيستمهاي ديناميكي
- كنترل سيستمهاي ديناميكي
- ديناميك سيستمهاي چند جزئي
- ديناميك غير خطي و آشوب
- كنترل ارتعاشات و صدا
- ارتعاشات غير خطي
- پايش سلامت سازه ها
- آكوستيك
- ديناميك سازه‌ها
- سازه هاي هوشمند
- تداخل سازه و سيال
- ديناميك وسايل حمل و نقل با سرنشين و بي سرنشين
- طراحي و كنترل رباتها و مكانيزم ها
- مكاترونيك
- روشهاي كنترل هوشمند و محاسبات نرم
- شناسايي و كنترل فرايند
- اندازه‌گيري و كاليبراسيون

مكانيك سيالات
- جريان هاي تراكم پذير
- جريان هاي آرام
- جريانهاي آشفته و مدل‌هاي آن
- شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
- جريانهاي غير دائم
- جريانهاي چند فازي
- جريان در محيط متخلخل
- سيالات غير تيوتني
- لايه هاي مرزي
- ديناميك سيالات محا سباتي (ا ختلاف محدود، حجم محدود و شبكه بولتزمان، ......)
- اندازه گيري جريان
- مكانيك سيالات تجربي و مشاهده جريان
- روشهاي تحليل داده هاي عددي و آزمايشگاهي
- اثر متقابل سيال و سازه
- كاهش صدا
- هيدروليك
- توربوماشين
- هيدرو ديناميك
- ائروديناميك

ترموديناميك و انتقال حرارت
- چرخه هاي نوين ترموديناميكي
- تحليل اگزژي و ترمو اكونوميك سامانه‌هاي حرارتي
- ترموديناميك آماري
- ترموديناميك سيستمهاي چند جزئي
- احتراق و جريانهاي واكنشي
- تعادل شيميايي و تعادل فاز
- انتقال حرارت هدايتي
- انتقال حرارت جابجايي
- انتقال حرارت تابشي
- انتقال حرارت معكوس
- انتقال حرارت در محيط متخلخل
- انتقال حرارت محاسباتي
- افزايش انتقال حرارت
- مبدلهاي حرارتي
- طراحي سامانه هاي حرارتي
- انتقال جرم و حرارت و تغيير فاز
- چگالش، تبخير و انجماد
-بيو ، ميكرو و نانو مكانيك
-جريان سيال و حرارت در بافت زنده
-مكانيك در مقياس ميكرو و نانو
-نانو مواد
-تحليل جريان سيال در مقياس ميكرو و نانو
-انتقال حرارت در مقياس ميكرو و نانو
-نانو مواد و نانو سازه براي كاربردهاي انرژي
-تحليل چند مقياسي
-ديناميك و كنترل سامانه هاي ميكرو و نانو
-فرايندهاي ساخت سامانه هاي ميكرو و نانو
-فن آوري و ساخت سامانه هاي ميكرو، نانو الكترو مكانيكي

طراحي و قابليت اطمينان سامانه‌هاي مكانيكي
-طراحي ابتكاري مكانيزم‌ها
-بهينه سازي اجزا و سامانه‌هاي مكانيكي
-تحليل و طراحي تلرانس‌هاي ابعادي و هندسي
-تحليل‌هاي آماري در مكانيك شكست و مكانيك تماس
-ارزيابي نظري و تجربي قابليت اطمينان اجزا و همبندي‌هاي مكانيكي
-تحليل ايمني و خطر محصولات و سامانه‌هاي مهندسي

ساخت و توليد
-طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر
-اتوماسيون
-ماشينكاري
-شكل دهي
-جوشكاري
-علم مواد
-فرايندهاي نوين ساخت
-نمونه سازي سريع
-تست غير مخرب

انرژي و محيط زيست
-رفتار سامانه‌هاي توليد همزمان با بهره‌گيري از انرژيهاي تلفاتي
-سامانه‌هاي توليد همزمان برق،گرما و سرما
-ذخيره انرژي گرمايي
-گرمايش ناحيه‌اي
-آب شيرين كن
-نيروگاههاي حرارتي
-روشهاي طراحي سازگار با محيط زيست
-انرژيهاي تجديدپذير
-احتراق و آلودگي هوا
-تجهيزات گرمايشي و سرمايشي
-گرمايش، تهويه هوا و تهويه مطبوع
-كارايي انرژي در ساختمان و صنعت
-پيلهاي سوختي
-سوخت هاي جايگزين
-فن آوريهاي نوين انرژي

محيط زيست انساني:
-مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست 
-اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست 
-گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين 
- آلودگي ها(آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي 
- استاندارسازي،سيستم هاي مديريتي،ايمني،بهداشت و محيط زيست 
-مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري 
-مديريت پسماند و بازيافت 
-مهندسي آب و فاضلاب
- سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني

محيط زيست طبيعي: 
-تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده   
-زمين شناسي زيست محيطي 
- جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
-مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي 
- مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
-مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
-مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي 
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي 

مديريت انرژي 
-انرژي هاي تجديد ناپذير:  (نفت، گاز، زغال سنگ و ... 
-انرژي هاي تجديد پذير:  (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... 

مديريت بهينه انرژي: 
- مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
-آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي 
-فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايدار انرژي
- سيستم هاي انرژي، روشها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي 

 استاندارد و كنترل كيفيت
-بهبود مستمر عملكرد فرآيندها و پياده سازي سيستم هاي مديريت روزآمد
-پيشگيري از وقوع رويدادها، كاهش و بيماريهاي ناشي از كار
-كاهش و پيشگيري از آلودگي هاي محيط زيست
-طراحي و ايجاد بهبود زير ساخت هاي مناسب
-حلقه هاي كنترل كيفيت در توليد و مصرف انرژي
-استاندارد و كنترل كيفيت در مواد  شيميايي و پليمر
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  قير و مواد نفتي
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  تست هاي انواع روغن، گريس ، ضد يخ و روانكارها
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  نانو
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  نفت خام
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  مواد معدني
-استاندارد و كنترل كيفيت در آب و فاضلاب و تسويه آّب
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه خورگي
-استاندارد و كنترل كيفيت در آشنايي با تجهيزات نوين
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  براي جلوگيري از خوردگي
-استاندارد و كنترل كيفيت در ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي 
-استاندارد و كنترل كيفيت در تجهيزات آزمايشگاهي و توليد مواد لاستيك، پلاستيك
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه محيط زيست
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه تحقيقاتي و آناليتيكال
-استاندارد و كنترل كيفيت در ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه هسته اي
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه  توليد مواد  شوينده و بهداشتي 

تجهيزات عمومي آزمايشگاهي
- شيوه هاي نوين در بهره گيري از دستگاه هاي آزمايشگاهي
-بكارگيري رويكردها و روش هاي نوين مديريت در دستگاه هاي آزمايشگاهي و صنعتي

مديريت تجهيزات
- مديريت راهبردي و يكپارچه تجهيزات 
-انتخاب تجهيزات 
- اقتصاد مهندسي تجهيزات 

-مديريت مصرف و بهره وري انرژي
-جايگاه تجهيزات در صنايع نفت
 -آموزش و راهبري نيروي انساني
- مديريت ريسك در تجهيزات دوار
-پياده سازي استانداردها و نقش نهاد هاي مرجع

 طراحي و ساخت
- الگو و راهكارهاي ساخت تجهيزات (مهندسي معكوس و ...)
-طراحي و تحليل عددي تجهيزات تراكم ناپذير (پمپ، فن و دمنده و ...)
-طراحي و تحليل عددي تجهيزات تراكم پذير (توربين گاز، توربين بخار، كمپرسور و ...)
- طراحي و تحليل الكتريكي و مكانيكي ژنراتور و موتور الكتريكي
- استانداردها، روش ها و فناوري هاي ساخت تجهيزات و قطعات
- جريان هاي گذرا و اثرات متقابل (استال، سرج، اثر متقابل روتور و استاتور، كاويتاسيون و ...)
-كنترل جريان فعال و غير فعال
- بازسازي و بهينه سازي تجهيزات دوار

 نصب، راه اندازي و بهره برداري
- چالش ها و راهكارهاي نصب و تنظيم بهينه تجهيزات 

- سازه ها و زير ساخت هاي نصب
-فناوري ها و راهكارهاي جايگاه يابي
- تجهيزات اندازه گيري و تنظيم نصب
-راهكارها و شاخص هاي پيش راه اندازي، راه اندازي آزمايشي و عملياتي
-بهره برداري بهينه تجهيزات 
- ارزيابي عملكرد تجهيزات 

  بازرسي و تست
- روش ها، بازرسي فني تجهيزات و تست در مراحل توليد، حمل، نصب، پيش راه اندازي، بهره برداري، نگهداري، تعميرات و بهينه سازي
-تحليل خطر و روش هاي بازدارنده در تامين ايمني
-روش هاي بازرسي غير مخرب  (NDT)
 نگهداري و تعميرات (نت)
- مديريت راهبردي و اجرايي نگهداري و تعميرات
- تشخيص، آشكار سازي و پيش بيني عيوب
- نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير
-  فنون پيش‌بينانه و پيش اقدام
 - راهبردها و راهكارهاي جامع پايش وضعيت
- آناليز ارتعاشات، روغن، ترموگرافي، پايش صوت، جريان الكتريكي و تشخيص خوردگي
- نگهداري و تعميرات بر مبناي قابليت اطمينان (RCM)
- CMMS

  كنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون
- طراحي كنترل (خطي، غيرخطي، بهينه، وفقي، مقاوم،   هوشمند، فازي، شبكه عصبي و...)
- بسترهاي صنعتي اتوماسيون
- مانيتورينگ صنعتي، ابزار دقيق و شبكه هاي سنسوري

 قابليت اطمينان و پايداري
-پيش بيني و مدل سازي قابليت اطمينان
-روش هاي كمي، كيفي و بهينه سازي قابليت اطمينان
-تست هاي قابليت اطمينان
- مفاهيم پايداري در رابطه با تجهيزات 
-  ابزار و روش هاي پايداري

نظرات