همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

همايش ملي «رويكردهاي نوين در برنامه ريزي و توسعه پايدار منطقه اي» با همت معاونت پژوهش و فناوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت و با مشاركت تعدادي از انجمن هاي علمي داخل كشور و نيز دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دولتي و با همكاري گروه جغرافياي انساني و معماري اين واحد دانشگاهي در دي 1394 از دانشگاه آزاد اسلامي استان مجوز فعاليت دريافت نموده است. اين كنفرانس در راستاي توسعه هر چه بيشتر ارتباطات علمي بين پژوهشگران كشور و ايجاد محيط مناسب براي برقراري ارتباطات علمي و تبادل افكار و به منظور بحث و تبادل انديشه، آراء و نظرات اساتيد و محققان برجسته كشور پيرامون مفاهيم «برنامه ريزي، توسعه پايدار و برنامه ريزي منطقه اي» آبان 1395 در واحد مرودشت برگزار مي گردد.

 

اهداف همايش:

-ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوين پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صاحب نظران، دانشجويان و دست‌اندركاران برنامه ريزي و مديريت.
-ايجاد تفاهم و تعامل سازنده بين مديران كشوري و استاني و دانشگاهيان.
-بررسي انديشه ها و فناوري هاي نو درقالب محورهاي كنفرانس.
-ارتقا سطح دانش جامعه برنامه ريزان كشور در سطوح مختلف مديريتي و اجرايي
-آشنايي با مفاهيم جديد در برنامه ريزي، توسعه پايدار، شهرسازي، معماري و توسعه منطقه اي.
-برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهاي كنفرانس.
-بررسي مشكلات برنامه ريزي در سطوح مختلف در كشور و ارائه راهكارهاي عملي.
-ايجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور.

 

محورهاي همايش:

- برنامه ريزي و توسعه پايدار منطقه اي
-مديريت توسعه پايدار منطقه اي
- شهر و برنامه ريزي توسعه شهري
- روستا و برنامه ريزي توسعه روستايي
- شهرسازي و طراحي فضاهاي سكونتگاه
- مديريت كشاورزي و توسعه پايدار منطقه اي
- برنامه ريزي و مديريت استراتژيك منطقه اي
- برنامه ريزي گردشگري پايدار
- معماري و توسعه پايدار منطقه اي
- آمايش سرزمين
- مشاركت،تعاون و توسعه پايدار
- محيط زيست و توسعه پايدار منطقه اي
- برنامه ريزي اجتماعي و توسعه پايدار منطقه اي
- مديريت شهري و روستايي
- اقليم و برنامه ريزي محيطي در مناطق
-كلان شهرها و توسعه پايدار
- تئوريها و تكنيكهاي برنامه ريزي منطقه اي
- برنامه ريزي منطقه اي در استان فارس
-مهاجرتهاي روستايي- شهري و گسترش شهرها
-اقتصاد سياسي و توسعه منطقه اي

 

نظرات