دومین  کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

محورهاي كنگره:

راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش علوم انساني
- علوم مديريت و كارآفريني
-اقتصاد ،بازرگاني و حسابداري
-ميراث فرهنگي و گردشگري
-علوم تربيتي و روانشناسي
- علوم فرهنگي و  هنري
- حقوق و علوم سياسي
-آموزش و پرورش
-علوم اسلامي

راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش فني و مهندسي
-مهندسي معماري و شهرسازي
-مهندسي كامپيوتر و IT
-مهندسي برق و  مكانيك
-مهندسي مواد و معدن
- مهندسي نفت و گاز
-مهندسي صنايع
-مهندسي عمران
-مهندسي انرژي

راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش علوم پايه
-جغرافيا و  برنامه ريزي
-ژئوفيزيك و هواشناسي
-ادبيات و زبان‌شناسي
-شيمي و فيزيك
-رياضيات و آمار
-تاريخ و فلسفه
-زيست‌شناسي
-زمين شناسي
 
راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش كشاورزي
-مهندسي كشاورزي
- مهندسي منابع طبيعي
- علوم باغباني و فضاي سبز
-علوم خاك و آبخيزداري
- علوم و صنايع غذايي
-مهندسي محيط زيست
-علوم دام طيور
- بيوتكنولوژي 
-     توسعه در نگاه ويژه نظام اسلامي از ديگاه مقام معظم رهبري:
-  مدل توسعه مبتني بر افزايش ثروت ملي
-  طراحي مدل توسعه مبتني بر آموزه هاي فرهنگي
-  توسعه توام با علم و اقتدار علمي
-  رسد اخلاق و معنويت و عواطف انساني
-  توسعه و عزت ملي
 - ارتقاء علمي مديريت ها

نظرات