اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

محورهاي كنفرانس:

-  روش ­ها و فرآيندهاي تحقيقات بازاريابي
-  حوزه ­هاي نوين در تحقيقات بازاريابي
-ضرورت­ها و كاركردهاي تحقيقات بازاريابي
-  پارادايم ­ها و مكاتب تحقيقات بازاريابي
-  پژوهش ­هاي بازاريابي مصرفي و صنعتي
-  روش ­هاي گردآوري و تحليل داده­ ها
-  تكنيك ­هاي تجميع داده­ ها و اطلاعات بازاريابي
-  سيستم ­هاي اطلاعاتي و هوشمندي بازاريابي
-  الگوهاي تحليلي كمي در تحقيقات بازاريابي
-  الگوهاي تحليلي كيفي در تحقيقات بازاريابي
-  تحقيقات بازاريابي مرتبط با آميخته بازاريابي
- تحقيقات بازاريابي مرتبط با رفتار مصرف ­كننده
-  تحقيقات بازاريابي در ارتباطات يكپارچه بازاريابي
-  تحقيقات بازاريابي در شبكه­ هاي اجتماعي
-پژوهش ­هاي مرتبط با استراتژي­هاي بازاريابي
-  تحقيقات بخش­ بندي بازار و جايگاه­ يابي محصولات
-  روش ­هاي ارزيابي ارزش برند (ارزش ويژه برند)
-  روش ­هاي آزمون نام تجاري محصولات
-  پژوهش ­ها و پيش‌بيني ­هاي فروش و تبليغات
- آزمون مفاهيم محصولات و محرك­هاي مشتري 
-  روش ­هاي آماري و نرم ­افزاري در تحقيقات بازاريابي
-  روش­ هاي عصب ­شناختي در تحقيقات بازاريابي
-  تكنيك ­هاي آزمايشي در تحقيقات بازاريابي 
-  بازاريابي و تحقيقات بازار الكترونيك
-  پژوهش­ هاي پانلي در تحقيقات بازار
-  روش ­هاي تحقيقات بازاريابي چريكي
-  تحقيقات بازاريابي با گروه ­هاي كانون
-  مميزي بازاريابي و سنجش اثربخشي بازاريابي
-  نرخ بازگشت سرمايه ­گذاري­ هاي بازاريابي 
-  تخمين تقاضا و آزمون­ هاي كشش تقاضا
-  برنامه ­ريزي بازاريابي و طرح بازاريابي
 - تحقيقات بازاريابي در بازارهاي كمتر توسعه ­يافته
 - مديريت ارتباط با مشتري و تحقيقات بازار
-  ساختار و فعاليت ­هاي شركت ­هاي تحقيقات بازاريابي
-  نقش تحقيقات بازاريابي در دوران ركود و بحران
-  متدهاي جديد در تحقيقات بازاريابي
-  نزديك ­بيني متدولوژيك تحقيقات بازاريابي
 - پايش فعاليت­ هاي بازاريابي 

نظرات