اولین همایش دانشجویی تکنولوژی و پایداری

اولین همایش دانشجویی تکنولوژی و پایداری

محورهاي همايش:

معماري:
تكنولوژي معماري:
-معماري و سازه هاي بومي
-معماري و سازه هاي نو
-جزييات پيشرفته در معماري
-جزييات ارتقا دهنده در معماري
-زيبايي و جزييات
-معماري ديجيتال
-معماري هوشمند
-معماري پارامتريكم
-معماري بيومورفيك
-فناوري هاي نوين در مواد و مصالح ساختمان
-تكنولوژي و ساختمان هاي آينده
-هنر و تكنولوژي در معماري
-نانوتكنولوژي

 معماري پايدار:

-معماري پايدار و مصالح بوم اورد
-معماري پايدار و معماري سنتي ايران
-معماري پايدار و روش هاي بهرة وري در صنعت ساختمان
-معماري پايدار و مصرف انرژي
-معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي
-معماري پايدار و ساختمان هوشمند
-معماري پايدار و تغيير اقليم
-معماري پايدار و انرژي هاي نو
-پايداري اجتماعي
ارتباط انسان و محيط
-معماري سبز
-معماري بيونيك
 
سازه:
-بهسازي لرزه اي
-مقاوم سازي ارزه اي
-اتصالات فولادي
-تحليل هاي ديناميكي
-سازه هاي فضاكار
-تحليل هاي غير خطي
-سيستم هاي اتلاف كننده انرژي
-بهينه سازي سازه ها
 
شهرسازي:
-شهرسازي و محيط زيست
-شهرسازي و توسعه پايدار
-زير ساختارها

نظرات