اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام)

اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام)

محورهاي همايش:


اهميت و جايگاه توحيد در ابعاد گوناگون در زندگي بشر امروزي با رويكرد تربيتي
-توحيد در عبادت و نقش آن در تكامل انسان از منظر امام صادق عليه السلام
-توحيد در محبّت و نقش آن در معرفت الله از منظر امام صادق عليه السلام
-توحيد در ولايت و مراتب طولي آن از منظر امام صادق عليه السلام
-توحيد در ربوبيت از منظر امام صادق عليه السلام
-توحيد در رازقيت از منظر امام صادق عليه السلام

اخلاق و تربيت اسلامي
-جايگاه عبوديت در تكامل انسان از منظر امام صادق عليه السلام
-راهكارهاي تقرب الي الله از منظر امام صادق عليه السلام با تكيه بر حديث عنوان بصري
-تربيت و اخلاق جنسي از منظر امام صادق عليه السلام
-جايگاه فطرت انساني در معرفت الله از منظر امام صادق عليه السلام
-نقش مربي در سير الي الله از منظر امام صادق عليه السلام
-اخلاق خانوادگي از منظر امام صادق عليه السلام
-تربيت فرزند از منظر امام صادق عليه السلام
-جايگاه عقل و خرد در عبادت از منظر امام صادق عليه السلام
-موانع تربيت و كمال از منظر امام صادق عليه السلام
-نقش مال حرام در سقوط انسان از منظر امام صادق عليه السلام

بررسي جريانات فكري و سياسي دوران امام صادق عليه السلام و مقايسه آن با جريانات فكري دوره معاصر
-روش ‌شناسي امام صادق عليه السلام در رويارويي با تفكرات جبرگرايانه (فرقه هاي قدريه و جبريه)
-سيره امام صادق عليه السلام در برخورد با اهل قياس در آموزه هاي ديني
-جريانات تكفيري دوره امام صادق عليه السلام و مقايسه تطبيقي آن با دوره معاصر (فرقه خوارج)
-جريان شناسي خصومتهاي يهوديان در دوره امام صادق عليه السلام و مقايسه آن با دوره معاصر
-جريان‌ شناسي سياسي امويه و چگونگي مقابله امام صادق عليه السلام با آنها

نظرات