کنفرانس ملی ربات های پروازی

کنفرانس ملی ربات های پروازی

توسعه پايدار ايران اسلامي نيازمند ايجاد زير ساخت هاي علمي و بستري مناسب به ويژه در حوزه علوم مهندسي است.در اين ميان علوم كامپيوتر، برق، مكانيك، مكاترونيك و هوافضا، با توجه به نفوذ فراوان در ميان جويندگان علم، نقش مهمي در توسعه و رشد كشور ايفا مي كند.

روشن است هم انديشي و گردهمايي متخصصين و مهندسين اين رشته ها و بررسي چالش ها و مشكلات همراه با ارائه راهكارهاي نوين و مفيد موجود متخصصين و مهندسين اين رشته ها و بررسي چالش ها و مشكلات همراه با ارائه  راهكارهاي نوين و مفيد موجب تعالي كشور خواهد شد.

كنفرانس ملي ربات هاي پروازي كه در موسسه آموزش عالي ميرداماد گرگان برگزار مي شود قصد دارد بستري مناسب براي اين مهم فراهم آورد.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

-مكاترونيك    
-مكانيك    
-كامپيوتر و هوش مصنوعي    
-قدرت    
-كنترل    
-مخابرات    
-الكترونيك

نظرات