دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران

دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران

دومين كنفرانس ملي راهكارهاي توسعه وترويج آموزش علوم درايران" بامشاركت دانشگاه هاي پيام نور  واداره آموزش وپرورش گله دار  ، با حمايت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمي و دانشگاهي برگزار خواهد شد.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

-علوم قرآني
- علوم انساني
- تربيت بدني و علوم ورزشي
- مولفه هاي اقتصاد مقاومتي
- سلامت و بهداشت
- علوم پايه و فني مهندسي
- هنر و معماري

نظرات