پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

محورهاي اصلي همايش:

- محورهاي مديريت
-محورهاي حسابداري و مديريت مالي
-محورهاي كارآفريني و نوآوري هاي باز

نظرات