اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای

با استعانت از پروردگار متعال در سال (اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل) اولين همايش ملي مهندسي برق قدرت و نيروگاه هاي هسته اي در آذرماه 1395 در شهر بوشهر با عنوان "اولين همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاه هاي هسته اي" با هدف گسترش و تعميق تحقيقات و مطالعات صورت گرفته در زمينه مهندسي برق هسته اي و نيز ترويج تحقيقات سودمند در اين زمينه، جهت به كارگيري در بخش هاي مختلف صنعت مهندسي هسته اي برگزار خواهد شد. انتظار مي رود با حضور فعال جامعه دانشگاهي و صنعتي كشور، بتوان تعامل بيشتري بين صنعت و دانشگاه برقرار نمود.

 

محورهاي اصلي همايش:

مهندسي برق قدرت
    ماشين هاي الكتريكي
    مديريت انرژي، مصرف و تقاضا
    حفاظت الكتريكي
    الكترونيك قدرت
    كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون
    بهره برداري سيستم هاي قدرت
    بازار برق و تجديد ساختار
    قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
    كيفيت توان الكتريكي
    حالت هاي گذرا در سيستم هاي قدرت
    كنترل و پايداري سيستم هاي قدرت
   برنامه ريزي سيستم هاي قدرت
    برنامه ريزي و مطالعات سيستم (PSS)
    عناصر انعطاف پذير جريان متناوب (FACTS)
    طراحي و كنترل درايوهاي الكتريكي
    شبكه هاي هوشمند
    توليد پراكنده و ريز شبكه ها
    مديريت انرژي، مصرف و تقاضا
    عايق و فشارقوي
    ايمني صنعتي
    توليد انرژي الكتريكي (EPG)
    توزيع انرژي الكتريكي (PDS)

مهندسي هسته اي
    ايمني هسته اي
    فيزيك راكتورهاي هسته اي
    حفاظت در برابر اشعه
    تكنولوژي نيروگاه هاي هسته اي
    مواد و سوخت هسته اي
    آناليز حوادث در نيروگاه هاي هسته اي

 

نظرات