دومین  همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

محورهاي همايش:

معماري و شهرسازي هويت گرا
-ارزشهاي بومي و عناصر طبيعي و هويت شهر
-آسيب شناسي هويت معماري و شهرسازي معاصر
-بررسي شناخت عناصر هويتي در شهرهاي ايراني
-تاثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
-نقش هويت بخشي در آموزش طراحي معماري و شهرسازي
-لزوم شناخت گرافيك محيطي و اثرات آن بر ارتقاء سواد ديداري
-هويت حس و تعلق مكاني در عرصه ها و فضاهاي عمومي و همگاني
-شناخت شيوه هاي تبليغاتي نوين شهري و تاثير آن بر نماي شهري
-مصالح و فناوري هاي نوين در ارتقاي هويت هاي تاريخي شهرهاي معاصر
-فقر شهري و ابعاد آن و بررسي اسكان غير رسمي به عنوان تجلي فضايي فقر شهري
-لزوم بازنگري در ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي با ديدگاه هاي بومي، اقليمي و هويتي
-شناخت هويت هاي نوين ايجاد شده در زندگي كنوني و يافتن تعامل هاي آن ها با زندگي گذشته

 

 مداخله در بافت (بافت هاي مياني) شهرهاي تاريخي
-شيوه هاي نوين مديريت در بافت مياني شهرها
-رويكردها، شيوه ها و راهكارهاي مداخله در بافت فرسوده
-چالش هاي هويتي در بافت مياني شهرها و راهكارهاي احياء آن
-راه كارهاي انسجام بخشي و تجديد حيات شهري در بافت هاي مياني
-محدوديت ها و پتانسيل هاي ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي در بافت فرسوده
-ارزيابي الگوهاي مشاركت مردمي و فرصت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بافت مياني
-الگوسازي، احياء ارزش هاي تاريخي و شناخت ساختارهاي هويتي در معماري و شهرسازي معاصر
-فعاليت هاي محرك در برنامه هاي بازآفريني در مقياس شهر و محله، معرفي پروژه هاي محرك توسعه و انواع آن
-جايگاه اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در طراحي هاي معماري و شهرسازي بافت هاي فرسوده و تاريخي

صنعت توريسم و گردشگري
-نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد منطقه
-نقش معماري و شهرسازي در صنعت توريسم و گردشگري
-گردشگري، ميراث فرهنگي و ميراث شهري در شهرهاي تاريخي
-بررسي تاثر گذاري صنعت گردشگري در شهرهاي تاريخي و با هويت
-مشكلات، موانع و نيازهاي صنعت توريسم در بخش معماري و شهرسازي
-ارزيابي جايگاه صنعت توريسم و گردشگري در حوزه معماري و شهرسازي سقز و راهكارهاي ارتقاء
-توسعه گردشگري(مديريت گردشگري، مديريت اكوتوريسم، توسعه پايدار، مدل هاي اقليمي) در شهرهاي با قدمت تاريخي

 

معماري و شهرسازي سقز

-نقش عوامل طبيعي و حفظ آن در معماري و شهرسازي سقز
-لزوم بازنگري بافت تاريخي سقز و تهيه نقشه هاي تاريخي شهر
-ارزيابي و شناخت الگوهاي تاريخي و هويت بخشي شهرستان سقز
-بررسي چگونگي همخواني شيوه طراحي پلان هاي مسكوني با هويت اجتماعي ساكنان سقز

نظرات