اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا

اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا

محورهاي كنگره:


آينده‌پژوهي توسعه ملي ايران در بستر جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري:
·         مديريت پروژه‌هاي شهري
·         گردشگري شهري
·         نماهاي شهري
·         تأثير فنّاوري‌هاي جديد ساخت در بافت‌هاي شهري
·         برنامه‌ريزي كالبدي شهري
·         نقش شهرداري‌ها در توسعه شهري
·         برنامه‌ريزي، طراحي و مديريت شهري
·         بافت فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي (چالش‌ها و راهكارها)
·         معماري، شهرسازي و توسعه پايدار
·         محدوديت‌ها و شاخص‌هاي توسعه شهري پايدار
·         تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
·         كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
·         سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
·         ناپايداري شهر و عوامل مؤثر
·         شناخت موانع و محدوديت‌ها و شاخص‌هاي توسعه شهري پايدار
·         شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
·         توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
·         شهرهاي جديد و توسعه پايدار
·         بافت‌هاي تاريخي شهر
·         مديريت و برنامه‌ريزي شهري
·         مشاركت شهروندان، حقوق شهري و فرهنگ‌سازي شهروندي
·         بهسازي و نوسازي شهري
·         شهرسازي، تكنولوژي و توسعه نوين شهري
·         شهرسازي زيست‌مبنا
·         تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
·         مدرنيته و هويت شهري
·         نقش مشاركت‌هاي مردمي در توسعه مديريت شهري
·         شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، شهرهاي هوشمند و شهرهاي خلاق
·          نقشه‌برداري الگوهاي مسكوني براي پايش شهري

 آينده‌پژوهي توسعه ملي ايران در بستر جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي:
·         جايگاه جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي در توسعه و عمران روستايي
·         جايگاه برنامه‌هاي توسعه روستايي در برنامه‌ريزي كلان كشور
·         نقش دولت و سياستگذاري­هاي ملي در توسعه روستايي
·         آسيب‌شناسي برنامه‌ريزي توسعه روستايي در ايران، ارائۀ الگوهاي مناسب
·         توسعه پايدار روستايي: چشم‌اندازها، چالش‌ها، پارادايم‌ها و رويكردها
·         ضرورت تدوين سند راهبردي توسعه روستايي كشور
·         جايگاه برنامه‌ريزي محلي در برنامه‌ريزي توسعه روستايي در ايران (روستاي نمونه)
·         زمينه‌هاي تاريخي و چالش‌هاي ساختاري مديريت روستايي در ايران
·         نقش مديريت روستايي در توسعه پايدار روستايي
·         سازمان‌هاي محلي و مديريت روستايي (دهياري، شوراها، سازمان‌هاي محلي و...)
·         جهاني‌شدن و مديريت روستايي
·         نقش جوانان و زنان در مديريت روستايي
·         اقتصاد روستايي
·         گردشگري روستايي
·         مسكن و عمران روستايي
·         جامعه و فرهنگ روستايي
·         جهاني‌شدن و چشم‌انداز آيندۀ روستاهاي كشور

آينده‌پژوهي توسعه ملي ايران در بستر سيستم اطلاعات جغرافيايي:
·         سنجش‌ازدور و GIS براي مديريت‌هاي اورژانسي اطلاعات هندسي براي هشدار در بحران‌هاي طبيعي
·         انفورماتيك، ژئواينفورماتيك و سنجش‌ازدور
·         استخراج عوارض و بازيابي اطلاعات از تصاوير ماهواره‌اي اپتيكي و راداري تحليل تصاوير چند زماني
·         كاربرد تكنيك‌هاي سنجش‌ازدور در علوم زمين
·         تحليل تصاوير هوايي و ماهواره‌اي براي تهيه داده مكاني
·         به‌روزرساني و بهبود پايگاه داده‌هاي مكاني با استفاده از GIS
·         تهيه سريع نقشه براي كاربردهاي محيطي و مديريت بحران كاربردهاي GIS  و سنجش‌ازدور
·         مدل‌سازي داده، بصري سازي و augmented reality
·         GIS ديناميك، پردازش هندسي، طراحي هندسي 
·        برداشت ليزري براي نقشه‌برداري 3 بعدي و تهيه نقشه
·         تحليل تصاوير فرا طيفي سيستم SAR  با توان تفكيك بالا
·         پايش تغيير شكل بر اساس داده  SAR كاليبراسيون و تلفيق سيستم و سنجنده ها و روش‌هاي تهيه DEM
·         نقشه‌برداري كاربردي و كارتوگرافي
·         سيستم‌هاي اطلاعات مكاني
·         سنجش‌ازدور و فتوگرامتري

آينده‌پژوهي توسعه ملي ايران در بستر جغرافيا و برنامه‌ريزي گردشگري:
·         گردشگري و طبيعت‌گردي
·         گردشگري و جغرافيا
·         گردشگري و مدل‌هاي اقليمي
·         گردشگري در مناطق حفاظت‌شده، پارك‌هاي ملي جنگلي
·         گردشگري در سواحل
·         گردشگري و توسعه پايدار
·         گردشگري روستايي
·         استراتژي‌هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
·         گردشگري مذهبي
·         گردشگري و موزه‌ها
·         تغييرات آب و هوايي و گردشگري
·         آموزش و تور گرداني گردشگري
·         گردشگري و موسيقي‌هاي محلي
·         گردشگري ادبي
·         گردشگري ورزشي (كوهنوردي، كوير نوردي، دوچرخه‌سواري توريستي، اسكي)
·         گردشگري، كشاورزي و محيط‌زيست پايدار
·         نقش سازمان‌هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري
·         ارزيابي پيامدهاي طرح‌ها و پروژه‌هاي گردشگري
·         گردشگري، فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل هوايي
·         سامانه‎هاي‎اطلاعاتي‎درصنعت‎جهانگردي و روش‌هاي كمي در جهانگردي
·         گردشگري در شهرهاي خلاق
·         گردشگري، خدمات، هتل‌ها و آژانس‌ها
·         گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران
·         جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري
·         گردشگري و توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي و سياسي
·         گردشگري، طبيعت‌گردي و مديريت اكوسيستم‌هاي طبيعي و اقليم و آب‌وهوا
·         ارزيابي طرح‌هاي توسعه جهانگردي

آينده‌پژوهي توسعه ملي ايران در بستر جغرافياي طبيعي (اقليم‌شناسي و ژئوموفولوژي)
·         مدل‌سازي و محاسبات در علوم زمين زمين‌شناسي مهندسي نئوتكتونيك
·         ژئوشيمي، كاني‌شناسي، سنگ‌شناسي و آتش‌فشان‌شناسي
·         تكتونيك و زمين‌شناسي ساختماني
·         منابع طبيعي، فرصت ،تهديد، بهره برداري بهينه، حفاظت، آينده نگري
·         محيط زيست، تخريب اكوسيستم و فناپذيري كره زمين
·         وارونگي دما و توسعه پايدار مناطق زيست انساني
·         چينه‌شناسي، رسوب‌شناسي و فسيل‌شناسي ژئوفيزيك و زلزله‌شناسي
·         مخاطرات طبيعي هيدروژئومورفولوژي
·         فن‌آوري جديد علوم زمين
·         خشكسالي و توسعه پايدار
·         تنوع تيپولوژي مناطق جغرافيايي خاك ايران و توسعه پايدار
·         گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي
·         نوسازي و توسعه شهري-منطقه اي مبتني بر ريسك زلزله
·         ارزيابي و مطالعه پديده خشكسالي
·         كشاورز واسطه گران و واردات تك محصولي
·          خشكسالي؛ مديريت خشكسالي و پيامدهاي آن
·         انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبيعي(فرصت يا تهديد)
·         راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي
·         برنامه ريزي و مديريت بهينه كمي و كيفي منابع آب و راهكارهاي بهينه سازي مصرف آب
·         تغيير اقليم و جنبه‌هاي اجتماعي – اقتصادي
·         تغيير اقليم و اثرات زيست بومي آن
·         تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر بهداشت و سلامت
·         تغيير اقليم و جنبه‌هاي قانوني، حقوقي و فراملي

آينده‌پژوهي توسعه ملي ايران در بستر جغرافياي سياسي
·         پسا برجام و شهر
·         جغرافياي سياسي و حكمروايي شهري
·         جغرافياي سياسي فضاي شهري
·         جغرافياي سياسي و شهرداري‌ها و شوراهاي شهر
·         جغرافياي سياسي و مديريت شهري
·         مديريت بحران‌هاي شهري
·         كانون‌هاي تأثيرگذار در امنيت شهر
·         شهرهاي ساحلي و امنيت
·         شهرهاي مرزي و امنيت
·         جنگ‌هاي شهري و دفاع عامل
·         بحران‌هاي زيست‌محيطي (آلودگي‌هاي هوا و...) و امنيت شهري
·         نابرابري‌هاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
·         جغرافياي جنسيت و عدالت شهري
·         عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر
·         كشمكش‌ها و جنبش‌هاي شهري
·         جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
·         امنيت شهري و فناوري‌هاي نوين
·         شهر مجازي و چالش‌هاي سياسي مديريت شهري
·         جايگاه جهان شهرها در مناسبات ژئوپليتيكي
·         جهاني‌شدن و سياه‌چاله‌هاي شهري
·         رقابت بر سر جايگاه جهان شهري
·         جهاني‌شدن و كلان‌شهرهاي جهاني
·         حاكميت محلي، روابط بين‌المللي و ديپلماسي شهري
·         وزن شهرها در نظام قدرت در مقياس محلي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
·         شهر و سياست‌هاي بين‌الملل
·         فرايندهاي اقتصادي سياسي و رشد فيزيكي شهرها
·         اقتصاد سياسي شهر و آسيب‌هاي اجتماعي

 

نظرات