اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی

محورهاي كنفرانس:

-  انتخاب و شناسايي مواد مهندسي.
-  ساخت و توليد و بهينه سازي مواد مهندسي.
-  مهندسي سطوح ، پوشش ها ، خوردگي و محافظت مواد.
-  مدل سازي و شبيه سازي فرايندهاي مهندسي مواد.
-  مواد پيشرفته.
-  سراميك ها.
-  پليمر ها.
-  مواد زيست سازگار.
-  نانو مواد.
-  متالورژي استخراجي ، تصفيه و بازيافت مواد.
-  انرژي و محيط زيست.
- جوشكاري و اتصالات مواد مهندسي.
- شكل دادن فلزات.
-  پيل سوختي ، باتري و انرژي هاي نو.
-  آموزش و نگرش در حوزه كار آفريني.
-  فرايندهاي ريخـته‌گـري، شـكـل‌دهـي، جوشـكاري، متـالورژي پـودر
- مـدل‌سـازي و شـبيه‌سـازي در مهنـدسـي مـواد و متـالـورژي
- مواد نـوين شاملكامپوزيـت‌ها، نانـو مواد، بيومواد
- آموزش و انتقال فناوري در مهندسي و علم مواد
- متـالورژي استخراجي، توليد آلياژها و سنتز مواد
- بـازرسـي فني و بررسـي‌هـاي غير مخـرب
- مديريت راهبردي در مهندسي مواد
- مديريت راهبردي در مهندسي مواد
- سـراميـك‌هـاي مهندسي
- خوردگي و حفاظـت
- رنـگ و پوشش

نظرات