اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی

اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی

محورهاي كنگره:

 ​توانمند سازي جامعه در حوزه علوم  اجتماعي:
-مديريت خدمات بهداشتي و درماني
-سياست گذاري فرهنگي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-دانش اجتماعي مسلمين
-پژوهش علوم اجتماعي
-مددكاري اجتماعي
-جمعيت شناسي
-جامعه اسلامي
-رفاه اجتماعي
 مردم شناسي
 
توانمند سازي جامعه در حوزه روانشناسي:
-مشاور و راهنمايي( شغلي، خانواده، توانبخشي )
-روانشناسي باليني كودكان  و نوجوانان
-سنجش و اندازه گيري( روان سنجي )
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي شخصيت
-فلسفه تعليم و تربيت
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي باليني
 
توانمند سازي جامعه در حوزه علوم تربيتي:
-مديريت ، تحقيقات، برنامه ريزي و تكنولوژي آموزشي
-آموزش و پرورش "پيش دبستاني، ابتدايي ، تطبيقي"
-برنامه ريزي درسي و روش تدريس نوين
-مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
-فلسفه و حكمت اسلامي
-تعليم و تربيت اسلامي
-فلسفه تعليم و تربيت
-آموزش الكترونيك
-آموزش بزرگسالان
-اخلاق اسلامي

نظرات