دومین کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بارویکرد مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بارویکرد مدیریت شهری

محورهاي همايش:


معماري:
سبك شناسي معماري
زيبايي شناسي در معماري
نقد نظريه ها و  آثار معماري
معماري منظر
سازه هاي نو در معماري
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري ، اقليم و چگونگي مصرف انرژي
مصالح و روشها و فناوريهاي نو در معماري و ارتقاء بهره‌وري در معماري
روشهاي طراحي معماري
معماري معاصر ايران
انرژي هاي نو در معماري
معماري ايراني- اسلامي
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئينات در  معماري
مفهوم شناسي ، نظريه ها ، تجارب و رويكردها معماري معاصر
معماري بومي
بوم شناسي
معماري اسلامي
مديريت پروژه
معماري و خلاقيت
معماري و گردشگري
سازه هاي سنتي در معماري
مباحث در حوزه اقتصاد و معماري
سير انديشه هاي معماري
معماري و فرهنگ
معماري و انرژي
حكمت هنر اسلامي
معماري، امنيت و مشاركت اجتماعي
ارتباط دوسويه معماري، فرهنگ و تعاملات اجتماعي
ضوابط فني، استانداردها و قوانين در معماري
هويت شهري در معماري
معماري پايدار، مباني و مفاهيم توسعه پايدار در معمار
معماري و تكنولوژي
منظر فرهنگي و بافت هاي تاريخي
نوسازي شهري
ميراث فرهنگي و بافت‌هاي فرسوده
بهسازي آثار تاريخي
معماري و گردشگري، جغرافيا و اكوسيستم ها
آرمان شهرها و معماري
مباحث در حوزه روانشناسي محيط
ادبيات معماري
تنظيم شرايط زمين
مباحث در حوزه حقوق و معماري
روش تحقيق در معماري
و محور هاي آزاد مرتبط با معماري
 
عمران:
فن آوري هاي نو در مهندسي عمران
مهندسي عمران و محيط زيست
مهندسي سازه
مهندسي زلزله
سيستم هاي سازه اي و اتصالات نوين در بهسازي سازه ها
ارزيابي آسيب‌پذيري، آسيب‌رساني و ريسك شريانهاي حياتي در بحران‌هاي طبيعي
مهندسي ژئوتكنيك
مديريت ساخت و اجرا
آموزش و توسعه مهندسي عمران
نقشه برداري،ژئودزي و ژئوماتيك
مهندسي منابع آب،سازه هاي هيدروليكي و دريايي
تاثيرات تحولات تكنولوژي در مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
نقش تكنولوژي ساخت در توسعه پايدار
نقش مهندسي عمران در جهت مقاوم سازي بافت ها و بناهاي تاريخي
ايمني و مديريت بحران و پدافند غيرعامل
مهندسي راه،حمل و نقل و ترافيك
ترافيك،حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري
مهندسي ترافيك و توسعه پايدار شهري
طراحي داخلي، مهندسي ايمني و ارگونومي
طراحي و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ريلي، فرودگاه‌ها و اسكله‌ها
مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
سيستم هاي طراحي، ساخت و توليد پيشرفته
صنعتي سازي و سبك سازي ساختمان
مديريت پروژه، مهندسي ارزش و مديريت هزينه
فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي، پايداري انرژي
مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب
سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
و محور هاي آزاد مرتبط با عمران
 
مديريت شهري:
فرهنگ شهر نشيني
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
شهروند و حقوق شهروندي
محيط زيست و مديريت شهري
حمل و نقل و ترافيك و مديريت شهري
امنيت، مديريت بحران، پدافند غيرعامل و مديريت شهري
شهر هوشمند و مديريت شهري
خدمات شهري و مديريت شهري
آب، فاضلاب و مديريت شهري
بافت هاي فرسوده، حاشيه‌نشيني و مديريت شهري
شوراها، مديريت محلي و مديريت شهري
بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
تعامل در فضاي شهري
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
ابزارهايي مديريت و ‌سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
نماهاي شهري
روانشناسي محيطي
عناصر سازنده و هويت بخش در مناظر شهري سنتي و جديد
طراحي وفضاهاي شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
مديريت پروژه هاي شهري
برنامه هاي توسعه شهري
مديريت شهر الكترونيك
ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند
مديريت انرژي- مديريت حمل و نقل و توسه شهري در شهرهاي ايران
مديريت بحران
كاهش آسيب پذيري، مقاوم سازي و بهسازي اماكن و شريانهاي شهري
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
توسعه شهري و معماري پايدار (اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي- سياسي) و تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
نظارت و ارتقاي كيفيت
حاشيه نشيني، اقتصاد غير رسمي و توسعه پايدار شهري
كاربردمصالح و فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه  وسازه هاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
گردشگري شهري
و محور هاي آزاد مرتبط با مديريت شهري
 
شهرسازي:
الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر
تبيين نقش شهرداري­ها و شوراها در اجرايي­كردن مفاهيم معماري و شهرسازي
پايداري در شهرسازي
حمل و نقل شهري
اكولوژيك شهري و شهر سبز
شاخص ها، سياست ها، موانع و محدوديتهاي توسعه شهري
ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در منظر شهري
زيبايي‌شناسي در شهر
طراحي شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
آرمان‌شهر اسلامي
نهادهاي اجتماعي شكل گيري فضاهاي شهري
تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
سرمايه انساني و اجتماعي معماري و شهرسازي
امنيت در محيط‎هاي انسان ساخت
مدرنيته و هويت شهري
شهرهاي خلاق و گسترش هاي شهري نوين
شهرهاي خلاق در حوزه پژوهشهاي اجتماعي ومحيط زيست
طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
تجارب طراحي شهري وشهرسازي در جهان
الگوهاي شهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
منظر شهرهاي اسلامي، آسيب‎شناسي، چالش‎ها و تجارب موفق جهاني
المان هاي شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
اكولوژيك شهري و شهر سبز
اصول اكولوژيكي در مديريت منظر شهري
طراحي شهري،بهسازي منظر و محيط زيست
تاثير طراحي فضاهاي شهري در ايجاد شهرهاي سالم شهرهاي شاد
جغرافيا وشهرسازي
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي
جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
بررسي توسعه پايدار از منظر اقليم و بوم شناسي
مديريت و ارزيابي اثرات زيست محيطي، انرژي‎هاي نو و تجديد پذير
فناوري ساخت و ارتقاء بهره ‌وري در شهرسازي
و محور هاي آزاد مرتبط با شهرسازي
 
توسعه پايدار:
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
برنامه ريزي و طراحي شهري در جهت دستيابي به توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار
ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
روشهاي طراحي و ساخت با رويكرد توسعه پايدار
عمران و توسعه پايدار
مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
نقش تكنولوژي ساخت در توسعه پايدار
و محور هاي آزاد مرتبط با توسعه پايدار
 
محيط زيست:
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
ارتقا فرهنگ حفاظت از محيط زيست
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
شاخص هاي زيست محيطي در توسعه پايدار
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار روستاها
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
مسائل محيط زيست كلان شهرها
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
اكولوژي شهري و شهر سبز
همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
محيط زيست و انواع آلودگي ها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
روش‎هاي نوين تشخيص كيفي و اندازه گيري آلاينده‎هاي شيميايي محيط زيست
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و شيوه‎هاي كاهش آلاينده‎هاي زيست محيطي
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
مكانيسم هاي توسعه پاك
ساختمان هاي سبز، انرژي هاي پاك و محيط زيست پايدار
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
مديريت پسماند در شهرها
مديريت پسماندهاي آزمايشگاه هاي شيمي
مديريت حيات وحش شهري
ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
ايده هاي نو براي حمايت، حفاظت و مديريت محيط زيست
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
نانو ومحيط زيست
فاضلاب شهري و تصفيه
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
تغيير اقليم ومحيط زيست
گردشگري ومحيط زيست
و محور هاي آزاد مرتبط با محيط زيست

نظرات