دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی

دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی

محورهاي همايش:

علوم باغباني
-مديريت توليد و فيزيولوژي گياهان باغي
-به‌نژادي و بيوتكنولوژي گياهان باغي
-مديريت تنش‌هاي زيستي و غيرزيستي در گياهان باغي
-فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت گياهان باغي
-تغذيه گياه و كشت ارگانيك گياهان باغي
-مديريت توليدات گلخانه‌اي گياهان باغي
-توليد بذر و نهال گواهي شده گياهان باغي
-كارآفريني و ارتباط با صنعت
-فضاي سبز 
 
گياه شناسي
- فيزيولوژي گياهي ( در همه سطوح گياهي، سلولي و مولكولي)
- اكوفيزيولوژي گياهان زراعي و اكوسيستم­هاي طبيعي
- فيزيولوژي تنش­هاي گياهي
- فيزيولوژي كاربردي و زيست فناوري گياهي
-گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
- گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
- گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
- گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
- گياهان دارويي ، فرآوري
- گياهان دارويي ، زيست شناسي
- گياهان دارويي ، فارماكولوژي
- گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
- گياهان دارويي ، طب سنتي
- گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
- گياهان دارويي ، سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني
- گياهان دارويي ، مهارت‌ها و اشتغال زايي
- گياهان دارويي و گردشگري
- گياهان دارويي مبارزه با آفات
- گياهان دارويي واسلام
- و سايرمحورهاي مرتبط باگياهان دارويي
-زمين شناسي و علوم خاك
-كشاورزي و منابع طبيعي
-جنگل و مرتع
-محيط زيست و پدافند زيستي
- علوم طبيعي و توسعه پايدار
- كشاورزي ارگانيك و پايدار
- بهنژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
- مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
- كاربرد علوم نانو در كشاورزي
- مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
- مديريت تغذيه و آبياري در محصولات زراعي و باغي
- كاربرد بيوتكنولوژي و كشت بافت در علوم كشاورزي
- تاثير تنش هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي
- فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
- تغذيه دام و طيور
- فيزيولوژي دام و طيور
- پرورش و تغذيه آبزيان
- هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
- ژنتيك و اصلاح دام و طيور
- نقش تكنيك هاي توليد مثلي در توليدات دامي
- دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
- زيست شناسي (گياهي و جانوري)
- و سايرمحورهاي مرتبط باكشاورزي پايدار

نظرات