همایش استانی سلامت زنان

همایش استانی سلامت زنان

با توجه اهميت جايگاه زنان به عنوان پايه هاي اصلي خانواده و محور اساسي سلامت، رشد، پويايي و اعتلاي خانواده و جامعه و نظر به تاكيد رياست عاليه دانشگاه آزاد بر اعتلاي جايگاه زنان شايسته و فرهيخته، شوراي راهبردي زنان فرهيخته استان گلستان اقدام به برگزاري همايش استاني "سلامت زنان" در 30 تير ماه 1395 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول نموده است.

 

محورهاي همايش:

-تغذيه زنان
-ورزش و سلامت زنان
-حقوق سلامت زنان
-روانشناختي سلامت زنان
-سلامت باروري
-مديريت، بهداشت و سلامت
-نقش حمايت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي در سلامت بانوان
-زن در توسعه سلامت شهري با محوريت محيط زيست
-بهداشت كار و سلامت زنان
-عدالت اجتماعي و سلامت زنان
-خود باوري و اعتماد به نفس و سلامت زنان
-تقابل فرهنگ سنتي و مدرن و سلامت بانوان
-شبكه هاي اجتماعي، فضاي مجازي و گسترش شبكه هاي ماهوره اي و سلامت زنان
-زن، ازدواج و خانواده
-توسعه آموزش عالي و سلامت زنان

نظرات