کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

«دانشگاه لوتران كاليفرنيا آمريكا، شهرداري رشت، شركت شهركهاي صنعتي استان گيلان، اداره كل حفاظت محيط زيست استان گيلان و شركت پيشگامان پژوهشهاي نوين» در نظر دارند با مشاركت و حمايت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور، «كنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم» را در تاريخ  14 شهريور ۱۳۹۵ برگزار نمايند.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

-عمران

- معماري

- مديريت شهري

- شهرسازي

- جغرافيا

- گردشگري

- منابع طبيعي

- محيط زيست

- پسماند  

نظرات