نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

محورهاي همايش:

-زمين شناسي مهندسي و آب هاي زيرزميني
-زمين شناسي مهندسي و فضاهاي زيرزميني
-زمين شناسي مهندسي و سازه هاي هيدروليكي
-زمين شناسي مهندسي و ساختگاه سازه ها
-زمين شناسي مهندسي سنگ هاي ساختماني و منابع قرضه
-زمين شناسي زيست محيطي و مخاطرات زمين شناسي
-ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي سنگ ها و خاك ها
-فناوري هاي نوين و كاربرد آن در زمين شناسي مهندسي
-زمين شناسي مهندسي نفت و مخازن هيدروكربني
-زمين شناسي مهندسي شريان هاي حياتي

نظرات